SAJÁT SZERVEZÉSŰ KONFERENCIÁK

2017

„MINDENKI VÁGYIK A TUDÁSRA, DE AZ ÁRÁT SENKI SEM AKARJA MEGADNI”
Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban
(2017. október 27.)

Október 27. (péntek)
Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.)
9:00–9:10: Megnyitó – Draskóczy István
9:10–10:40: 1. szekció/Az egyetemek financiális háttere a középkorban – szekcióvezető: Lakatos Bálint
Novák Veronika (ELTE): Piac, kocsma, natio – nagyvárosi infrastruktúra és egyetemi megélhetés Párizsban a 15. században
Haraszti Szabó Péter (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Pénz beszél? Magyar diákok közép-európai peregrinációja a középkorban
Simon Zsolt (Román Akadémia, „Gheorghe Şincai” Társadalom- és Bölcsészettudományi Kutatóintézet, Marosvásárhely): A külföldi egyetemjárással járó pénzmozgások: a középkori Magyar Királyság esete
10:40–11:00: KÁVÉSZÜNET
11:00–12:30: 2. szekció/Polgárok, litterátusok, szerzetesek –
szekcióvezető: Szende Katalin
Kelényi Borbála (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport): Településhálózat az egyetemjárók és a fokozatszerzők tükrében
Gulyás László Szabolcs (NyE): Litterátus szerepek - litterátus egzisztenciák a középkor végi Magyarországon
F. Romhányi Beatrix (KRE): Egyetemjáró szerzetesek a középkor végi Magyarországon. (Ki, hova és miből?)
12:30–13:30: EBÉDSZÜNET
13:30–15:00: 3. szekció/Itáliai tanulmányok – szekcióvezető: Kiss Farkas Gábor
C. Tóth Norbert (MTA–HIM–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport): Utazások Itáliába(n) – Palicsnai János római útjai.
Lovas Borbála – Molnár Dávid (MTA–ELTE HECE): Várdai István és Kornis György: Itáliai peregrinusok levelei és kiadásai a 15. és a 16. századi Padovában
15:00–15:20: KÁVÉSZÜNET
15:20–16:20: 4. szekció/Az egyetemek financiális háttere a kora újkorban – szekcióvezető: Szögi László
Szabó András (KRE–Selye János Egyetem, Komárom): A wittenbergi Magyar Coetus pénzügyei
Bozzay Réka (DE): Az Anna Everwijn-hagyaték, egy ösztöndíj története az Utrechti Egyetemen
16:20–16:30: Zárszó Szögi László
16:30–16:45: KÁVÉSZÜNET
16:45–17:45: KÖNYVBEMUTATÓ
Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken 1348–1525 I–II. Szerk.: Draskóczy István. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Budapest, 2016-2017. Bemutatja: Molnár Dávid
Juhász Réka: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719–1852. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Budapest, 2017. Bemutatja: Szögi László
Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667 – 1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667 – 1850. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára-Eperjesi Egyetem, Budapest, 2015. Bemutatja: Draskóczy István
Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. Pécsi Egyetemi Könyvtár-MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – ELTE Levéltára, Pécs-Budapest 2016. Bemutatja: Bozzay Réka
17:45: FOGADÁS

A plakát letölthető: itt.

2016

Reformáció és peregrináció (2016. október 13-14.)

Október. 13. (csütörtök)
Helyszín: ELTE BTK A épület Kari tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 39.)
10:00–10:30: Megnyitó: Borhy László dékán (ELTE BTK)
10:30–12:30: A reformáció kezdetei Magyarországon – elnök: Kiss Farkas Gábor (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest)
Draskóczy István (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Magyarországi peregrináció a 16. század elején
Haraszti Szabó Péter (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): A husziták Magyarországon? Az előreformáció egy lehetséges iránya a 15. században
Kelényi Borbála (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Krakkótól Wittenbergig a 16. század derekáig
Bilkei Irén (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg): Egyetemjáró zalai nemesek és a reformáció kezdetei Zalában a 16. században
12:30–13:50: EBÉDSZÜNET
13:50–15:50: Evangélikus diákok Európában és Magyarországon – elnök: Szabó András (Károli Gáspár Református Egyetem – Selye János Egyetem, Budapest – Révkomárom)
Kónya Péter (Eperjesi Egyetem, Eperjes): Az Eperjesi Evangélikus Kollégium tanárainak tanulmányútjai a 17–18. században
Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest): Magyarországi diákok a hallei Franckesche Stiftungen intézményrendszerében
Durovics Alex (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Utak és lehetőségek: Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése
Czenthe Miklós (Evangélikus Országos Levéltár, Budapest): A lőcsei és késmárki líceum fejlődése a türelmi rendelet után
15:50–16:10: SZÜNET
16:10–18:10: Magyarok Wittenbergben – elnök: Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest)
Szabó András (Károli Gáspár Református Egyetem – Selye János Egyetem, Budapest – Révkomárom): Coetus Ungaricus (1555–1613)
Szabadi István (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltár, Debrecen): Wittenberg neveltjei és a Tiszántúl reformációja
Fabiny Tamás (Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület Püspöke, Budapest): Evangélikus diákok Wittenbergben
Ősz Sándor Előd (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár): Wittenbergben vásárolt Kálvin-kötetek. Kísérlet a peregrináció-kutatások továbbfejlesztésére
18:10–19:30: SZÜNET
19:30: Fogadás
A Wéber István Nőikar előadása
(vezényel: Kismartony Katalin)

Október. 14. (péntek)

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.)
9:00–10:30: Katolikus és unitárius diákok tanulmányai a kora újkorban – elnök: Szögi László (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)
Kiss Farkas Gábor (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest): A katolikus peregrináció lehetőségei és következményei a 16. század közepén (1530–1580)
Lovas Borbála (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest): Unitáriusok egyetemjárása a 16. és a 17. században
Molnár B. Lehel (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár): Erdélyi unitáriusok egyetemjárása
10:30–10:50: SZÜNET
10:50–12:20: Protestáns diákok Európában és Magyarországon – elnök: Draskóczy István (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)
Szögi László (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században
Ugrai János (Miskolci Egyetem, Miskolc): Utak az egyházi elitbe. Püspökök, esperesek, professzorok felemelkedése a 18–19. századi Tiszáninneni Református Egyházkerületben
Bozzay Réka (Debreceni Egyetem, Debrecen): Magyar diákok hollandiai teológiai tanulmányai levéltári források tükrében
12:20–13:40: EBÉDSZÜNET
13:40–14:40: Hazai diákok Magyarországon és Európában – elnök: Bozzay Réka (Debreceni Egyetem, Debrecen)
Juhász Réka (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Milyen felekezethez tartozó diákok látogatták a királyi jogakadémiákat 1777 és 1850 között?
Buza János (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest): Szepsi Csombor Márton Nürnbergjének forrásai
14:40–15:00: SZÜNET
15:00–16:00: Könyvbemutató
Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667–1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667–1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.)
Bemutatja: Kósa László (ELTE BTK, Budapest)
Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.)
Bemutatja: Ujváry Gábor (Veritas Történetkutató Intézet, Budapest)
16:00–16:20: Zárszó – Szögi László (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)

A plakát letölthető: itt.
Az absztrakfüzet letölthető: itt.

2015

Az MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport eddigi munkásságának bemutatása (2015. november 26.)

Kezdés: 16:00
1. A három és fél évtizedes munka után a közelmúltban befejeződött erdélyi egyetemjárásról szóló kiadványsorozat értékelése.
A sorozatban megjelent:
Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. (1520-ig) Kriterion kiadó. Bukarest 1979. 397 o.
Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. = Fontes rerum scholasticarum IV. Szeged 1992. 393 o.
Szabó Miklós – Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemeken 1701-1849. Mentor kiadó. Marosvásárhely 1998. 610 o.
Szabó Miklós – Simon Zsolt – Szögi László: Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között. 1-2 kötet. Mentor kiadó. Marosvásárhely 2014. 523 + 593 o.
A sorozatot értékeli: Dr. Oborni Teréz az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársa, a Kora újkori témacsoport vezetője az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékének docense.
2. A kutatócsoport által publikált két peregrinációs adattár bemutatása
Megjelent:
Mészáros Andor – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok a birodalom
kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Budapest 2014.
Patyi Gábor – Simon Zsolt – Szabó Miklós – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Budapest 2015.
A köteteket bemutatja: Dr. Újváry Gábor a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport vezetője
3. Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport honlapjának rövid ismertetése

A plakát letölthető: itt.

Kutatók éjszakája (2015. szeptember 25.)

18:00-18:15 / 20:00-20:15 Haraszti Szabó Péter: Híres tanárok és kutatók a középkorban
18:15-18:30 / 20:15-20:30 Kelényi Borbála: Magyar diákok mindennapjai a középkori egyetemeken
18:30-18:45 / 20:30-20:45 Szögi László: Sok egyetemünk volt Magyarországon vagy kevés? Téveszmék és valóság a magyar felsőoktatás múltjából / Hasznos vagy káros? Mióta és miért mennek külföldre tanulni a magyar fiatalok?
18:45-19:00 / 20:45-21:00 Durovics Alex: Protestáns diákélet a 18-19. századi kollégiumokban és líceumokban
19:00-19:15 / 21:00-21:15 Juhász Réka: Diákélet a magyar egyetemeken és jogakadémiákon az újkorban
19:15-19:30 / 21:15-21:30 Borsodi Csaba: 1956 a magyar egyetemeken
19:30-19:45 / 21:30-21:45 Draskóczy István: Az egyetemtörténet magyar kutatói

A plakát letölthető: itt.

Higher Education Policies and Relationships in Central and Eastern Europe (2015. március 12.)

9:00-9:10 Opening Speech
9.00-11.00 Section I. Medieval period
Moderator: Dr. Szögi László h. professor (ELTE, MTA-ELTE)
9:10 Dr. Draskóczy István professor (ELTE, MTA-ELTE): Dr. Astrik L. Gabriel der Historiker der Universitäten im Mittelalter. Dr. Gábriel Asztrik a középkori egyetemtörténet kutatója
9:30 Kelényi Borbála assistant research fellow (MTA-ELTE): Hungarian Students’ Everyday Life at the University of Cracow during the Middle Ages. Magyar diákok mindennapjai a középkori krakkói egyetemen
9:50 Haraszti Szabó Péter assistant research fellow (MTA-ELTE): The Learned Jurists under the Reign of the Arpad and the Anjou Dynasty in Hungary. A tanult jogászok az Árpád és az Anjou dinasztia uralkodása idején Magyarországon
10:10 Dr. Marcin Baster archivist (Uniwersytet Jagielloński Archives): Presentation of the “Corpus Academicum Cracoviense. Electronic Database of Students and Professors of the University of Krakow (1364-1780)” Project A “Corpus Academicum Cracoviense (1364-1780)”. Aa Krakkói Egyetem hallgatóinak és professzorainak adatbázisa című projekt bemutatása
10:30-11:00 Debate
11.00-11.20 Pause
11.20-13.20 Section II. Early modern and modern period
Moderator: Dr. Draskóczy István professor (ELTE, MTA-ELTE)
11:20 Juhász Réka Ibolya assistant research fellow (MTA-ELTE): The Structure of the Hungarian Higher Education and the Statics of Order of Magnitude and Confessions in the XVII-XVIII. Centuries. A magyar felsõoktatás struktúrája, nagyságrendje és felekezeti statisztikája a XVII-XVIII. században
11:40 Dr. Bozzay Réka senior lecturer (University of Debrecen BTK): Wem nützt es? Die finanzielle Unterstützung ungarischer Studenten in der frühen Neuzeit durch ungarische und niederländische Institutionen. Kinek hasznos? A magyar diákok pénzügyi támogatása a korai újkorban, holland és magyar intézmények által
12:00 Dr. Szögi László h. professor (ELTE, MTA-ELTE): Verteilung der Ungarländischen Studantenmigranten nach Nationalitäten und Religionen im 19. Jahrhundert. A külföldi egyetemjárásban részvétvevõk nemzetiségi és felekezeti tagozódása a XIX. században
12:20 Dr. Õsz Sándor Elõd archivist (Arhiva Centrală de Colectare a Eparhiei Reformate din Ardeal): Das Reformierte Kollegium Broos in Frühneuzeit. A Szászvárosi Református Kollégium a koraújkorban
12:40 Durovics Alex assistant research fellow (MTA-ELTE): The Social Stratification of the University Students from the Three Historical Faiths in the Reform Era. Az egyetemi hallgatók társadalmi rétegzõdése a három történeti felekezetnél a reformkorban
13:00-13:30 Debate
13:30-15:00 Lunch break
15.00-17.00 Section III. Late modern period
Moderator: Dr. Bozzay Réka senior lecturer (University of Debrecen BTK)
15:00 Dr. Varga Júlia Archives Director (ELTE): Vorschläge zur Reform der Juristenausbildung (1870-1940). Javaslatok a jogi képzés reformjára (1870-1940)
15:20 Dr. Cornel Sigmirean professor, director (Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Târgu-Mureş): Siebenbürgischen Studenten an der Akademie „Ludovika” in Budapest. Erdélyiek a budapesti Ludovica Akadémián
15:40 Dr. Maria Grofova archives director (Univerzita Komenského v Bratislave Archív): Organisatorisch-administrative Anfänge des Wirkens der Comenius-Universität in Bratislava
im Bildungssystem ehemaliger Tschechoslowakische Republik. Pozsonyi Comenius Egyetem szervezési és adminisztratív kezdetei a volt Csehszlovák Köztársaság tanügyi rendszerében
16:00 Dr. Simon Zsolt research fellow (Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române din Târgu-Mureş): Transylvanian Students at the Higher Educational
Institutes of Vienna between 1890 and 1918. A bécsi felsőoktatási tanintézeteken 1890 és 1918 között tanuló erdélyi diákok
16:20 Pál Zoltán doctoral candidate (ELTE): The Leader Corps of the Hungarian Socialist Workers Party and the Higher Education. Az MSZMP vezetőtestületei és a felsőoktatás
16:40-17:00 Debate
17:00 Closing speech

A plakát letölthető: itt.

2014

Az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport Első Műhelykonferenciája (2014. március 26.)

10.00 Megnyitó és levezető elnök: Dr. Draskóczy István
10.10 Dr. Szögi László: „Az ismeretlen magyar felsőoktatás.” A magyarországi egyetemi és főiskolai intézményhálózat bővülése a 18. században és a 19. század első felében.
10.40 Dr. Borsodi Csaba: A felsőoktatási reform előkészítése 1947-48-ban.
11.10 Kelényi Borbála: A krakkói egyetemjárás tanulságai a középkorban
11.30 Szabó Péter: A Prágai Egyetem magyar hallgatói és a huszitizmus
11.50 Kávészünet
12.10 Dr. Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia és a Püspöki Szeminárium hallgatósága 1848 előtt.
12.30 Juhász Réka: Királyi akadémia, püspöki líceum és magánfőiskola. Felsőfokú intézménytípusok és levéltári forrásaik a 19. század első felében
12.50 Hozzászólások
13.00. – 14.00 Ebédszünet
14.00 Durovics Alex: Egy protestáns főiskola. A Soproni Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói 1790-1850.
14.20 Vezsenyi Péter: Egy katolikus főiskola a reformkorban. A Pécsi Püspöki Joglíceum hallgatósága 1828-1850.
14.40 Kapitány Adrienn: A magyar felsőoktatás történetének kérdései az MDP Központi Szervei iratanyagának tükrében 1948-1956
15.00 Hozzászólások
15.10 Kávészünet
15. 30 Könyvbemutatók
15.30 Julia Caproş: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town (Kassai diákok külföldi egyetemeken a reformáció előtt és alatt) Solivagus Verlag, Kiel, 2013.
Bemutatja: Szabó Péter
16.00 Szögi László: ЗАКАРПАТСЬКІ СТУДЕНТИ В ЕВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 1407-1919 (Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919) КИЇВ – БУДАПЕШТ 2013.
Bemutatja: Dr. Borsodi Csaba
16.30 Mészáros Andor – Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein 1789-1919. Budapest 2014.
Bemutatja: Dr. Draskóczy István
17.00 A konferencia zárása, koccintás.

A plakát letölthető: itt.