DR. DRASKÓCZY ISTVÁN

SZEMÉLYES ADATOK

 • Születési hely, idő: Budapest, 1952. március 7.
 • E-mail cím: dra_istvan@yahoo.de

  TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

  • 2009: az MTA doktora
  • 2008: egyetemi habilitáció
  • 1995: a történelemtudományok kandidátusa
  • 1978: egyetemi doktor

  MUNKAHELYEK

  • 2015. júl. 1. –: résztvevő, MTA-ELTE BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport (vezető: Weisz Boglárka)
  • 2013. júl. 1. – : csoportvezető, MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport
  • 2005 – : programvezető, Középkori Magyar Történeti Doktori program
  • 2003 – 2004: munkatárs, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport (vezető: Buza János)
  • 2001. őszi szemeszter: BGF Kereskedelmi és Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Főiskolai Kara, kísérleti távoktatásban a Művelődéstörténet tárgy tutora
  • 1990 – 1998: óraadó, Debreceni Egyetem Történeti Intézete Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
  • 1990 – 1992: előadó, Debreceni Egyetem Ady Endre Akadémia (nyári egyetem)
  • 1989, 1993: oktató, Középiskolai Tanári Továbbképző (Beregszász)
  • 1987 – 1990: levéltáros, Budapesti Történeti Múzeum Középkori Osztály
  • 1982 – 1985: anyaggyűjtés, Anjou-kori oklevéltár (Szeged)
  • 1979. jan. 1. – : egyetemi tanársegéd (1979-1981), egyetemi adjunktus (1981-1997), egyetemi docens (1997-2011), egyetemi tanár (2011-), ELTE Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszék
  • 1975 – 1980: munkatárs, Magyar Országos Levéltár oklevélkataszteri csoport (vezető: Borsa Iván)
  • 1975 – 1978: segédlevéltáros, Komárom Megyei Levéltár (Esztergom)

  TANULMÁNYOK

  • 2004: történelem tantárgyi emelt szintű érettségi elnöki felkészítő
  • 1970 – 1975: ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem-francia, majd történelem-levéltár szak

  ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

  • 2016: Rektori Kiválósági Díj
  • 2015: ELTE BTK Cziráky Antal Díj
  • 2014: Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj
  • 1998 – 2001: Széchenyi professzori ösztöndíj
  • 1989: Kiváló FEB vezető

  PUBLIKÁCIÓK (2000 - )

  Könyv, forráskiadvány

  • Középkori magyar történeti adattár: Oktatási segédlet a középkori magyar történeti kombinált vizsga (BBN-TÖR-211) írásbeli részéhez. Budapest: ELTE BTK Történeti Intézet, 2012. (Dreska Gáborral és Thoroczkay Gáborral közösen)
  • A tizenötödik század története Budapest: PANNONICA, 2000. 246 p. (Magyar Századok; 5.)

  Cikk, könyvfejezet

  • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der Jagellonen (1490–1526). In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 177-191. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
  • A sóbányász mesterség az erdélyi bányavárosokban a 16. században. In: Takács László (szerk.): A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok I. Budapest, 2017. 88-106.
  • Magyarországi hallgatók a bécsi és krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491–1525). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció: (8) 1. pp. 7-22. (2017)
  • Highways between Buda and Kraków. In: Judit Benda , Virág Kiss, Grażyna Lihończak-Nurek, Károly Magyar (szerk.): Common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2016. pp. 38-41.
  • Utak Buda és Krakkó között. In: Benda Judit, Kiss Virág, Grażyna Lihończak-Nurek, Magyar Károly (szerk.): Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2016. pp. 38-41.
  • Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. In: Orosz István, Papp Klára (szerk.): Katolikus újjászületés Debrecenben. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2015. pp. 17-35.
  • Krakkó-Budapest-Kassa és Árva megye a 16. század elején: Szempontok Buda és Krakkó gazdasági kapcsolataihoz. In: Gálffy László, Sáringer János (szerk.) Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szeged: Lazi Könyvkiadó; SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. pp. 200-2011.
  • V. László budai aranyforintjának mesterjegyéről. Az Érem: Közlemények Régipénz- és emlékérmegyűjtők számára 1: pp. 10-15. (2014)
  • Sóbányászat és -kereskedelem Magyarországon a középkorban. Valóság: Társadalomtudományi Közlöny: (4) pp. 56-67. (2014)
  • A királyi jövedelmek a 16. század elején Magyarországon: Szempontok bányászatunk és külkereskedelmünk történetéhez. In: Manhercz Orsolya (szerk.) Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 75-92. (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; 1.)
  • A kősó bányászat átalakulása Erdélyben az Árpád-korban. In: Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II. Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 825-835.
  • Die Familie Szapolyai und der Handel in Oberungarn am Anfang des 16. Jahrhunderts (Krakau und Ofen). In: Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint (szerk.) Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2014. pp. 107-116.
   (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai; 18.)
  • Einkünfte von König Matthias am Anfang der 1460er Jahre In: Draskóczy István, Horváth Iván, Kiss Farkas Gábor, Marosi Ernő, Voigt Vilmos (szerk.) Matthias Rex 1458-1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance. Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2013. 23 p.
  • Középkori sóbányászatunk egyes technikatörténeti kérdései: „Cum fodina seu puteo salis". In: Vámos Éva, Vámosné Vigyázó Lilly (szerk.) Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Budapest: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 2013. pp. 193-200.
  • Egy olasz követjelentés tanúsága Mátyás bevételeiről. In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.) Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 173-183. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; 75.)
  • Henri Pirenne (1862 – 1935) magyarországi recepciója az 1894 és 1945 közötti időszakban. In: Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.) Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. pp. 433-451. (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.)
  • Zsigmond. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor: 13. köt. Vízkeleti-kódex – Zsombori; Pótlás. Budapest: Balassi Kiadó, 2012. pp. 296-304.
  • A dési sókamara gazdálkodása a 16. század közepén: Egy adalék Fráter György gazdaságpolitikájához. In: Baráth Magdolna, Molnár Antal (szerk.) A történettudomány szolgálatában: Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Budapest; Győr: Magyar Országos Levéltár, 2012. pp. 107-119.
  • Sókamara és város-vidék kapcsolata Debrecenben az 1430-as években. In: Bárány Attila Pál, Papp Klára, Szálkai Tamás (szerk.) Debrecen város 650 éves: Várostörténeti tanulmányok. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 2011. pp. 149-172. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai; 7.)
  • Hóman Bálint, a gazdaságtörténet művelője. In: Ujváry Gábor (szerk.) Történeti átértékelés: Hóman Bálint, a történész és a politikus. Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár, Magyarország, 2010.11.24 Budapest: Ráció, 2011. pp. 40-57. (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai; 3.)
  • Szolgálónépek. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor: 11. köt. Széchényi – Teuton lovagrend. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 294-295.
  • Szörényi bán. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor: 11. köt. Széchényi – Teuton lovagrend. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 323-324.
  • Táblabíró. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor: 11. köt. Széchényi – Teuton lovagrend. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 339-340.
  • Történeti demográfia. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk ) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: középkor és kora újkor: 11. köt. Széchényi – Teuton lovagrend. Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 108-112. (Szende Katalinnal közösen)
  • Előszó. In: Kádár Zsófia, Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András (szerk.) Micae mediaevales: Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.06.03 Budapest: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2011. pp. 9-10. (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák; 2.)
  • Nándorfehérvár, a nagy diadal. Kisalföld (Győr) 66:(171) p. 9. (2011)
  • 15. századi olasz jelentés Erdély ásványi kincseiről. In: Papp Imre, Angi János, Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 49-59.
  • A„Landus – jelentés” kéziratai. In: Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György (szerk.) "Fons, skepsis, lex": Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2010. pp. 85-94.
  • Só. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor: 10. köt. Reneszánsz – Szeben nyomdászata. Budapest: Balassi Kiadó, 2010. pp. 343-347.
  • Sóbányászat. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor: 10. köt. Reneszánsz – Szeben nyomdászata. Budapest: Balassi Kiadó, 2010. pp. 347-349.
  • Szebeni ispán. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor: 10. köt. Reneszánsz – Szeben nyomdászata. Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 488.
  • Visszaemlékezés. In: „Vedd ezeket az iratokat”. Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Szerk. Mihalik Béla, Zarnóczki Áron. Budapest, ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék, ELTE Egyetemi Levéltár, 2010. pp. 120-122.
  • Arany forint és só: Mátyás gazdaságpolitikájának néhány vonása. Szeged: A város folyóirata 21:(1) pp. 10-13. (2009)
  • A lengyel só a magyar királyságban a 15. század második felében és a 16. század elején: Szempontok a magyar forint lengyelországi terjedéséhez. In: Bessenyei József, Draskóczy István (szerk.) Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Budapest; Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. pp. 111-124.
  • Nagybánya bányászata az 1480-as években: Szempontok a város pecsétjének történetéhez. In: Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor (szerk.) Auxilium historiae: tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2009. pp. 105-113.
  • Matthias Corvinus und der Edelmetallbergbau in Ungarn: das Beispiel von Neustadt/Frauenbach. In: Bárány Attila Pál, Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2008.09.18-2008.09.19. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2009. pp. 197-212. (Speculum historiae Debreceniense; 1.)
  • Székely György nyolcvanöt éves: A középkor panorámája, Trefort-Kert 2: (2) p. 29. (2009)
  • Hunyadi Mátyás élete és uralkodása: 1443-1490. História 30:(10) pp. 3-11. (2008)
  • Erdély sótermelése az 1530-as években. Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica 13:(3) pp. 31-96. (2008)
  • Só a középkori Magyarországon. In: Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter (szerk.) Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon. Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. 465 p.
   Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2008. pp. 147-161.
  • King Matthias ̉ Revenue and the Royal Treasury. In: Farbaky P, Spekner E, Szende K, Végh A (szerk.) Matthias Corvinus, the King.: Tradition and Renewal int he Hungarian Royal Court 1458-1490. Exhibition catalogue : Budapest History Museum, 19 March 2008 - 30 June 2008. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. pp. 283-284.
  • Die demographische Lage des Sachsenlandes zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Kristó Gyula, Engel Pál, Kubinyi András, Draskóczy István, Dávid Géza, Egyed Ákos, Dányi Dezső, Kovacsics József, Klinger András, Schäfer Tibor. Historische Demographie Ungarns, 896-1996. Herne: G.Schäfer Verlag, 2007. pp. 94-134. (Studien zur Geschichte Ungarns; 11.)
  • Nyírbátor és Sopron. Az árumegállító jog és a só a 14-15. századi Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 41.:(3.) pp. 251-265. (2006)
  • Erdély sótermelése az 1520 – 22. közötti időszakban. In: Orosz I, Mazsu J, Pallai L, Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 53-60.
  • Erdély sótermelése az 1514. évi parasztháború után. In: Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rűsz-Fogarasi Enikő (szerk.) Oraşe şi orăşeni: Városok és városlakók. Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. pp. 249-263.
  • Lándzsásnemesek. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2006. pp. 391-392. (6. [köt.].) Kolostorhálózat–Lestyán
  • Takács Imre (szerk.): Sigismundus, rex et imperator: Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. pp. 11-23. Luxemburgi Zsigmond és Magyarország - Sigismund von Luxemburg und Ungarn (2006)
  • Szempontok az erdélyi sóbányászat 15-16. századi történetéhez. In: Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva (szerk.) Studia Professoris-Professor Studiorum: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 2005. pp. 83-117.
  • Előszó. In: Paulinyi Oszkár, Buza János, Draskóczy István (szerk.) Gazdag föld - szegény ország: Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2005. pp. 7-9. (Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek; 3.)
  • Paulinyi Oszkár munkássága: Válogatott bibliográfia. In: Paulinyi Oszkár, Buza János, Draskóczy István (szerk.) Gazdag föld - szegény ország: Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2005. pp. 417-423. (Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek; 3.)
  • Horvát-szlavón-dalmát bán. In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.) Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. H-Jo. Budapest: Balassi Kiadó, 2005. pp. 181-182. (4.) Halételek - Jordán
  • Die Besitztümer der ungarischen Königinnen im 15. Jahrhundert und Diósgyőr. Majestas 13: pp. 65-74. (2005)
  • Fraknói e le ricerche della storia medievale in Ungheria. In: Csorba László, Komlóssy Gyöngyi (szerk.) Annuario dell Accademia d Ungheria in Roma 2002–2004. Istituto Storico "Fraknói".. Roma: Accademia d’Ungheria in Roma, 2005. pp. 372-379.
  • Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról. pp. 169-170. Korall 21 - 22 (2005)
  • Az erdélyi sókamarák ispánjai, 1529-1535 : az erdélyi sóbányák sorsa a Szapolyai korszakban. Levéltári Közlemények 75.:(1.) pp. 27-45. (2004)
  • A sóigazgatás 1397. esztendei reformjáról. In: Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs (szerk.) Változatok a történelemre: Tanulmányok Székely György tiszteletére. Budapest: BTM - ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2004. pp. 285-293. (Monumenta historica Budapestinensia; 14.)
  • Egy katonatiszt Hunyadi Mátyás korában: Miskolci Kovács István. In: Kovács GY (szerk.) "Quasi liber et pictura": tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. pp. 131-138.
  • Erdélyi szász egyetem. In: Kőszeghy Péter (szerk.) Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2004. p. 377. (2. [köt.].) Calcagnini - Falkoner
  • Erdélyi vajda. In: Kőszeghy Péter (szerk.) Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor. Budapest: Balassi Kiadó, 2004. pp. 377-378. (2. [köt.].) Calcagnini - Falkoner
  • Der ungarische Goldgulden und seine Bedeutung im ungarischen Außenhandel des 14. und 15. Jahrhunderts. In: Rudolf Tasser, Ekkehard Westermann (szerk.) Der Tiroler Bergbau und die Depression der europäischen Montanwirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert. Bozen, Olaszország, 2000 Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2004. pp. 61-77. (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs; 16.)
  • Erdély sótermelése az 1530-as években. In: Bessenyei József, Horváth Zita, Tóth Péter, Gyulai Éva (szerk.) Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Miskolc: Miskolci Egyetem BTT, 2004. pp. 25-70. (Studia Miskolcinensia; 5.)
  • Utószó. In: Hóman Bálint: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. Budapest: Nap Kiadó, 2003. pp. 305-324.
  • Zsigmondtól Ferdinándig. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói. Budapest: Pannonica, 2003. pp. 160-189.
  • Erdély sótermelése a 16. század közepén. In: Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.)Omagiu profesorului Magyari András = Emlékkönyv. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2002. pp. 187-200. (Studii de istorie modernă a Transilvaniei = Tanulmányok Erdély újkori történelméről)
  • Italiener in Siebenbürgen im 15. Jahrhundert. In: Barta János (főszerk), Papp Klára (főszerk), Bárány Attila, Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen, 2000.09.28-2000.09.30. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 61-75.
  • Niederlagsrecht und Salz im 14. und 15. Jahrhundert im Königreich Ungarn am Beispiel von Bátor und Ödenburg. In: Rudolf Palme, Roland Staudinger, Kurt Ebert, Wolfgang Ingenhaeff: Festschrift Rudolf Palme zum 60. Geburtstag. Innsbruck: Berenkamp Buch- und Kunstverlag, 2002. pp. 115-128.
  • Forschungsprobleme in der ungarischen Salzgeschichte des Mittelalters. In: Hermann Wirth (szerk.) Investitionen im Salinenwesen und Salzbergbau. Weimar, Németország, 2002. Weimar: Bauhaus University, pp. 280-289. (Thesis; 48, 4/5. )
  • Egyéb történeti segédtudományok. In: Bertényi I (szerk.) A történelem segédtudományai. (A történettudomány kézikönyve 1). Budapest: Osiris Kiadó, 2001. pp. 350-376.
  • 1301. január 14. – 1526. augusztus 29. In: Szvák Gyula (sorozatszerk.) (szerk.) A magyar történelem kronológiája 830-2000. Budapest: Pannonica Kiadó, 2001. pp. 50-93. (Magyar Századok)
  • Kamarai jövedelem és urbura a 15. század első felében. In: Buza J (szerk.) Gazdaságtörténet-könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Budapest: MTA-BKAE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutcsop, 2001. pp. 147-166. (Gazdaság- és Társadalomtörténeti Füzetek I.)

  Szerkesztés

  • Matthias Rex 1458-1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance. Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2013. (Horváth Ivánnal, Kiss Farkas Gáborral, Marosi Ernővel és Voigt Vilmossal közösen)
  • Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. születésnapjára Budapest; Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. 394 p. (Bessenyei Józseffel közösen)
  • Historische Demographie Ungarns, 896-1996 Herne: G.Schäfer Verlag, 2007. 277 p. (Studien zur Geschichte Ungarns; 11.) (Kristó Gyulával, Engel Pállal, Kubinyi Andrással, Dávid Gézával, Egyed Ákossal, Dányi Dezsővel, Kovacsics Józseffel, Klinger Andrással, Schäfer Tiborral közösen)
  • Studia Professoris-Professor Studiorum: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Budapest: Magyar Országos Levéltár, 2005. 414 p. (Almási Tiborral és Jancsó Évával közösen)
  • Paulinyi Oszkár: Gazdag föld - szegény ország: Tanulmányok a magyarországi bányaművelés múltjából. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2005. (Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek; 3.) (Buza Jánossal közösen)
  • Minorities in Hungary during the Árpádian Age. Minorities Research 3: pp. 134-148. (2001)
  • Kisebbségek az Árpád-kori Magyarországon. Kisebbségkutatás 2:(3) pp. 408-418. (2000)
  • Das königliche Salzhandelsmonopol in Ungarn in der ersten Hälfte des 15. Jahhunderts. In: Tilmann Schmidt, Gunst Péter (szerk.) Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 133-144. (Történelmi figyelő könyvek; 8.)

  Recenzió

  • Spekner Enikő: Buda királyi székhellyé alakulása a 13-14. században. Tanulmányok Budapest múltjából 36: pp. 297-302. (2012)
  • Kubinyi András: A középkori budai mészároscéh. A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei. Tanulmányok Budapest múltjából 36: pp. 314-318. (2012)
  • Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. Budapest, 1940. (Település- és népiségtörténeti értekezések, 5.) Repr. Nagyvárad, 2008. Turul 81:(3) pp. 95-96. (2008)
  • A Wass család cegei levéltára: Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. Kolozsvár, 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, 3.). Turul 81:(3) pp. 96-97. (2008)
  • Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Szerk. Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya. A kötet elkészítésében közrem. Kovács Ferenc, Lappints Virág, Goda Károly. Budapest, 2008. Turul 81:(3) pp. 97-98. (2008)
  • Matthias Corvinus, 1443-1458-2008. Catalog de Expoziţe. Exhibition catalogue. Coord. Ioan Drăgan, Livia Ardelean, Tudor Sălăgean, Ana Maria Gruia. Cluj-Napoca, 2008. Turul 81:(3) p. 99. (2008)
  • Gyöngyössy Márton: Florenus Hungaricalis: Aranypénzverés a középkori Magyarországon. Numizmatikai Közlöny 106-107: pp. 238-239. (2007)
  • Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Repertórium. Gyulafehérvár-Budapest, 2006. (Erdélyi római katolikus levéltárak, 1.) Turul 79.:(3-4.) pp. 101-103. (2006)
  • Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. II. Oklevél és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója. Gyulafehérvár-Budapest, 2006. (Erdélyi római katolikus levéltárak, 2.) Turul 79.:(3-4.) pp. 103-104. (2006)
  • Varga Júlia: A Nagyváradi Jogakadémia (1780-1848) és a Püspöki Szeminárium (1741-1848) hallgatósága. Budapest, 2006. (Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat, 4.) Turul 79.:(3-4.) p. 105. (2006)
  • Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Budapest, 2006. Turul 79.:(3-4.) pp. 106-108. (2006)
  • Mediaevalia Transilvanica. Tom. VII-VIII. 2003-2004., nr. 1-2. Satu Mare, 2006. Turul 79.:(3-4.) pp. 108-109. (2006)
  • C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatósága a Zsigmond-korban. pp. 512-516. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 40 (2005)
  • Dokumenty Polskie z archiwów dawnego królestwa Węgier. Documenta ad res Poloniae pertinentia, quae in archivis veteris regni Hungariae asservantur. Kraków, 2000. Turul 77.:(1-2.) pp. 60-64. (2004)
  • Documenta Romaniae Historica C. Transilvania, Vol. XIV. Bucureşti, 2002. Turul 77.:(1-2.) pp. 65-67. (2004)
  • Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Reprint. Bp., 2004. Turul 77.:(1-2.) p. 70. (2004)
  • Puntigán József-Puntigán Tünde: A losonci református temető. Komárom-Dunaszerdahely, 2003. Turul 76.:(3-4.) pp. 117-118. (2003)
  • Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve = registrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis. Agrártörténeti Szemle 44.:(1-2.) pp. 239-241. (2002)
  • A nyírbátori oklevelek kérdőjelei : rendhagyó könyvismertetés. Levéltári Közlemények 72.:(1/2.) pp. 261-273. (2001)
  • A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. XLII. évfolyam. Főszerk. Németh Péter. Turul 74.:(1-2.) pp. 64-65. (2001)
  • A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Kész. a Magyar Országos Levéltár munkatársai. Szerk. Rácz György. Turul 74.:(1-2.) p. 67. (2001)
  • 70 éves lenne Kállay István : A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára. Szerk. Seifert Tibor. Turul 74.:(3-4.) pp. 124-125. (2001)
  • Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419-1420). Szerk. Borsa Iván. Turul 74.:(3-4.) pp. 128-130. (2001)
  • Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM. Turul 74: pp. 65-67. (2001)
  • Colloquia. Journal of Central-European History. Vol. III-IV, no. 1-2, 1996-1997. Turul 74:(1-2) p. 65. (2001)
  • Mediaevalia Transilvanica. Tom. I. (1997) nr. 1-2., Tom. II. (1998) nr. 1., nr. 2. Turul 73.:(3-4.) p. 130. (2000)
  • Bereg vármegye (1782-1785). Szerk., a bevezető tanulmányt írta és ford.: Pók Judit. Turul 73:(3-4) p. 129. (2000)
  • Anton E. Dörner: Evreii din comitatul Satu Mare în secolul al XVIII-lea (1723-1760). The Jews of Satu Mare county in the 18th century (1723-1760). Cluj-Napoca 1998. Turul 73:(3-4) pp. 129-130. (2000)

  Lektorálás

  • Blazovich László: A Sváb tükör. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József Szeged, 2010. 512 p. (Pólay Elemér Alapítvány könyvtára 35.)
  • Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Ford. és a mutatót kész. Schmidt József. A kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva. Szeged, 2005. 200 p. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 5.)
  • Publikációk száma: 207

  KONFERENCIÁK

  • 37 előadás hazai és nemzetközi konferencián (2005-2015 között)

  Külföldi előadás

  • Peregrinusok a magyar királyságból a reformáció előtt. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.
  • Italienische Quellen über das Salinenwesen im mittelalterlichen Ungarn. Bergbau auf Salz. 16. nemzetközi bányásztörténeti konferencia. Tirol, 2017. szeptember 27-30.
  • Kolozsvár helye a középkori erdélyi peregrinációban. Kolozsvár 700 éve királyi város. Kolozsvár, 2016. október 10-13.
  • Erdélyi diákok egyetemjárása a késő középkorban. (Peregrinația academică transilvăneană în Evul Mediu târziu/Transylvanian academic peregrination in the late Middle Ages) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.
  • Polen in der ungarischen universitätsgeschichtlichen Literatur. Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Krakkó, 2015. november 19-20.

  Hazai előadás

  • Statisztika és egyetemtörténet (magyar peregrinusok a középkorban). Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás körében. Értékmentés és innováció a tudományban. Budapest, 2017. november 16-17.
  • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der agellonen (1490–1526). University and universality – the place and role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to present day. Pécs, 2017. október 12-13.
  • „Só nélkül jó étket egy szakács sem csinált”. Magyar Levéltárosok Egyesületének 2017. évi vándorgyűlése. Miskolc, 2017. július 11.
  • Magyarországi peregrináció a 16. század elején. Reformáció és peregrináció. Budapest, 2016. október 13.
  • Fügedi Erik, a gazdaságtörténész. Fügedi Erik, egy közép-európai történész. Centenáriumi konferencia. Budapest, 2016. szeptember 22.
  • A magyar egyetemtörténet historiográfiája - áttekintés. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.
  • A só a Maroson. 44. Országos Honismereti Akadémia. Makó, 2016. július 5.
  • A katolikus egyház szerepe a középkori Debrecenben. Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben. Debrecen, 2015. június 12.

  FOLYÓIRAT- ÉS KIADVÁNYSZERKESZTÉS

  • 2000 – 2009, 2012 – 2013: Turul, tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tag

  KUTATÁSI TÉMÁK

  • Középkori magyar gazdaságtörténet
  • Sóbányászat
  • Magyar művelődéstörténet
  • Az egyetemi oktatás múltja
  • Historiográfia

  EGYESÜLETI, TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI SZERVEZETI FUNKCIÓK

  • MTA Köztestület, tag
  • MTA Gazdaságtörténeti Albizottság, tag
  • MTA Várostörténeti Albizottság, tag
  • Erdélyi Múzeum Egyesület, tag
  • Magyar Levéltárosok Egyesülete, alapító tag
  • 2015 – : ELTE BTK Doktori Tanács, tag
  • 2013 – : OTKA Történettudományi Bizottság, zsűritag
  • 2013 – : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, helyettes vezető
  • 2009 – : MTA II. Osztály Történettudományi Bizottság, választott tag
  • 2008 – : MTA Történettudományi Bizottság, tag
  • 2005 – 2013: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, választmányi tag
  • 2005 – 2007: emelt szintű érettségi elnök
  • 2005 – : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Középkori Magyar Történelem Doktori Program, vezető
  • 2004 – 2005: a bolognai rendszer bevezetésekor több kurzus és tantárgy programjának kidolgozása az ELTE-n, a középkor szakirány felelőse
  • 2004 – 2005: ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Középkori és Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Program, vezető
  • 2000 – : Nemzetközi Sótörténeti Társaság (CIHS), tag
  • 2000 – 2007: ELTE BTK Kari Tanács, tag
  • 1995 – : Magyar Történelmi Társulat: igazgató választmányi tag (1995-1999, 2010-2015), számvizsgáló bizottsági tag (2007-2010), Számvizsgáló bizottság elnöke (2015-)
  • 1993 – 2003: Művelődési/Oktatási Minisztérium Tankönyv és Taneszköz Iroda, történelem tankönyvek véleményezése
  • 1991 – : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Történelem Bizottság, tag
  • 1988 – 1991: ELTE BTK Felvételi Előkészítő Bizottság, elnök
  • 1987 – 1991, 2000 – 2011: középszintű érettségi elnök
  • 1981 – 1985: egyetemi előkészítő szervezése (Fáklya Klub – ELTE)
  • 1972 – 1974: ELTE BTK Studium Generale, oktató

  TÉMAVEZETÉSEK

  • Doktori disszertációk: 60 fő (1999-2015)
   • Eljárásban való részvétel: ELTE 39 eljárásban (18 esetben opponens), Debreceni Egyetem 18 (5 esetben oppones), Miskolci Egyetem 1, CEU 2
  • Egyetemi habilitáció
   • bizottság titkára: Érszegi Géza (ELTE, 1999), Gecsényi Lajos (ELTE, 2000), Pandula Attila (ELTE, 2010)
   • opponens: Bárány Attila (DE, 2009), Feld István (ELTE, 2010), Körmendi Tamás (2014)
  • MTA kandidátusa
   • védési bizottság titkára: Köblös József (1994), Bak Borbála (1995), Teke Zsuzsa (1995), Oborni Teréz (1996)
  • MTA doktora
   • védési bizottság titkára: Engel Pál (1994), Zsoldos Attila (2004)
   • védési bizottság tagja: Müller Róbert (2013), Takács Miklós (2014), Csukovits Enikő (2014), F. Romhányi Beatrix (2015), Bárány Attila (2015)

  KÜLFÖLDI KUTATÁSOK

  • 2015: Wroclaw, Róma
  • 2014: Montpellier
  • 2013: Bécs
  • 2009: Velence
  • 2007: Bécs, Róma, Velence, Milánó
  • 2006: Bécs
  • 2004: Dubrovnik, Eperjes
  • 2003: Kassa
  • 1999: Bécs
  • 1987: Pozsony
  • 1986: Róma, Bologna, Lipcse
  • 1985: Jéna

   

 •