Részvétel külföldi konferenciákon

Részvétel külföldi konferenciákon

2002

Fazekas István

 • Bildung und Gesellschaft in Mitteleuropa in der frühen Neuzeit. Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas am Beispiel der Universität von Tyrnau, Wien, 2022. 04. 28.
 • Magyar püspökök hagyatéki eljárására vonatkozó iratok a bécsi Finanz- und Hofkammerarchivban (16. század). Pramene K Cirkvenym Dejinám Uhorska V Ranom Novoveku, Eperjes, 2022. 04. 07.

Szögi László

 • Az erdélyi állami felsőoktatási intézmények hallgatóságának etnikai összetétele 1850-1918= Hagyomány és kiválóság - 150 éves magyar egyetemi oktatás Kolozsváron, Kolozsvár, 2022. 10. 13.
 • Die Studenten derTyrnauer Universität im Lichte neu erschlossener Quellen. Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas am Beispiel der Universität von Tyrnau, Wien, 2022. 04. 28.
 • Jezsuita egyetemek és akadémiák új forrásai a 16-18. századi Magyarországon és Erdélyben. Pramene K Cirkvenym Dejinám Uhorska V Ranom Novoveku, Eperjes, 2022. 04. 07.

 

2021

Draskóczy István

 • Lehrende und Lernende im Studienzweig Markscheidewesen an der Schemnitzer Akademie. Internationaler Montanhistorischer Kongress, Schwaz, 2021. szeptember 24.

Szögi László

 • A kolozsvári Egyetem megalapítása és az Orvosi Kar jelentősége = Előadás az „Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészségügy-története a 19. század végéig)” című online konferencián, Kolozsváron, 2021. október 2-án

2020

 

2019

Draskóczy István

 • Reformbestrebungen im ungarischen Salzwesen am Anfang des 16. Jahrhunderts. 18. Internationaler Montanhistorischer Kongress, Hall in Tirol, 2019. szeptember 26.

Fazekas István

 • Isoliert oder integriert? Netzwerke der ungarischen Adeligen in der Habsburger Monarchie in der Frühen Neuzeit – Adel und Adelsnetzwerke zwischen Franken und Ostmitteleuropa in der Frühen Neuzeit. Bad Kissingen, 2019. nov. 21-24., Haus des Deutschen Ostens, Lehrstuhl für Bayerische und Fränkische Landesgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
 • Katholische Erneuerun im westungarischen Raum im 17. Jahrhundert. Wien, 2019. december 2. Universitát Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, 240. Institutsseminar.
 • Jezsuita gimnáziumok diáksága a győri, nagyszombati, pozsonyi gimnáziumok példáján a kora újkorban. Eperjes, 2019. dec. 5-6. Cirkev a náboženstvo v uhorsku v ranom novoveku, Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

2018

Draskóczy István

 • Tonk Sándor nyomában: erdélyiek középkori peregrinációja. Tonk Sándor emlékkonferencia. Kolozsvár, 2018. október 5-6.

Durovics Alex

 • Nationalities in the Lutheran Lyceums in the first half of the XIX. century. „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska. Pozsony, 2018. november 14.

Szögi László

 • Az észak-magyarországi állami és katolikus felsőoktatási intézmények nemzetiségi összetétele és a nemzetiségek együttműködése, illetve konfliktusai (1777-1850) = „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska” című konferencián Pozsonyban, 2018. november 14-15-én.
 • A magyarországi és erdélyi peregrinációs kutatás eredményei az elmúlt másfél évtizedben = Előadás a „Tonk Sándor emlékkonferencián”, Kolozsvárott, 2018. október 5-én.
 • Az Egyetemtörténeti Kutatócsoport egyházi adatbázisai = Előadás a „Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének és az Egyházi Muzeológusok Egyesületének közös vándorgyűlésén és konferenciáján”, Kolozsvárott, 2018. július 2-án.

2017

Draskóczy István

 • Peregrinusok a magyar királyságból a reformáció előtt. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.
 • Italienische Quellen über das Salinenwesen im mittelalterlichen Ungarn. Bergbau auf Salz. 16. nemzetközi bányásztörténeti konferencia. Tirol, 2017. szeptember 27-30.

Durovics Alex

 • A felvidéki evangélikus líceumainak jellegzetességei azok felsőbb diáksága alapján. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.

Kelényi Borbála

 • Egy eperjesi polgár karrierje a reformáció korai időszakában: Mathias Künisch. Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe. Eperjes, 2017. december 4-7.

Szögi László

 • A protestáns peregrináció a 16.-18. században a mai Szlovákia területéről európai egyetemekre. Előadás a „Reformáció Közép-Európában/Reformation in Mittel- und Südost Europa/Reformácia v Strednej Európe” című konferencián, Eperjesen, 2017. december 7-én.

2016

Draskóczy István

 • Kolozsvár helye a középkori erdélyi peregrinációban. Kolozsvár 700 éve királyi város. Kolozsvár, 2016. november 11.
 • Erdélyi diákok egyetemjárása a késő középkorban. (Peregrinația academică transilvăneană în Evul Mediu târziu/Transylvanian academic peregrination in the late Middle Ages) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Durovics Alex

 • The Relationship of Power and Protestant Higher Education during the Period of “Cabinet Absolutism” in the Kingdom of Hungary. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Erdélyi diákok a Magyar Királyság evangélikus felsőoktatási intézményeiben. (Tineri ardeleni in liceele evanghelice în timpul regatului Ungariei/Young Transylvanians at the Evangelical high schools during the Hungarian Kingdom) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Haraszti Szabó Péter

 • Books and their creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague. Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Nyitra, 2016. október 5.
 • Changing Roles: Hungarian Learned Jurists until 1437. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 23.
 • Párhuzamos életrajzok? Udvari jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. (Biografii paralele? Peregrinare și șanse de carieră la notarii de curte în timpul lui Sigismund/Parallel biographies? Peregrination and court notaries' career opportunities in the Sigismundean period) Marosvásárhely, Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Juhász Réka

 • The Enlightened Rulers’ Influences on the Hungarian Higher Education. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Bihar megyei katolikus diákok a kolozsvári jogakadémián és egyetemen (1777-1850). (Tineri catolici din județul Bihor la academiile egale de drept și a Liceul Regal din Cluj (1777-1850)/Young Catholics from the Bihor County at the Royal Law Academies and the Royal High School in Cluj (1777-1850) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Kelényi Borbála

 • The Profit of Learning. Students from the Medieval Hungarian Kingdom and Their Later Career. 7th European Society for the History of Science Conference. Prága, 2016. szeptember 24.
 • Magyar diákok a középkori itáliai egyetemeken. A kutatás kezdetén: források és lehetőségek (Studenți din Regatul Maghiar medieval a universități din Italia. La început de cercetare: surse și posibilități/Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities. At the Beginning of the Research: Sources and Possibilities) Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers. Marosvásárhely, 2016. május 27.

Szögi László

 • Kolozsvár városi diákok az európai egyetemeken 1526–1919 = Előadás a „Kolozsvár 700 éve királyi város” című konferencián Kolozsvárott, 2016. október 11-én.
 • Az egyetemi ifjúság szerepe az 1956-os forradalom és szabadságharcban. = Előadás a Magyar Köztársaság Kijevi Nagykövetségén rendezett kerekasztal konferencián, Kijevben 2016. október 21-én.
 • A magyar és erdélyi peregrinusok etnikai összetétele a 16-18. században (1526-1800) (Structura etnică a peregrinilor academici din Ungaria și Transilvania în secolele XVI-XVIII (1526-1800)/Ethnical structure of the academic pilgrims from Hungary and Transylvania in the 16th-18th centuries (1526-1800) = Előadás a „ Frontierele Modernităţii. Transferuri Culturale Şi Intelectuale/Borders Of Modernity. Cultural And Intellectual Transfers” című konferencián, Marosvásárhelyen, 2016. május 27-én.

Varga Júlia

 • A jezsuita oktatás Kolozsváron a 16–18. században. = Előadás a „Kolozsvár 700 éve királyi város” című konferencián Kolozsvárott, 2016. október 11-én.

2015

Draskóczy István

 • Polen in der ungarischen universitätsgeschichtlichen Literatur. Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Krakkó, 2015. november 19-20.

Kelényi Borbála

 • Hungarian Academica Peregrinatio in the Middle Ages. Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Krakkó, 2015. november 19-20.

Szögi László

 • Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis zum 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse = Előadás a "Wykształcenie uniwersyteckie grup społecznych i zawodowych w Europie Środkowej w XV-XVIII wieku. Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert" konferencián, Krakkóban, 2015. november 19-én.
 • A mai Szlovákia területéről származó diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig. Statisztikai áttekintés. (Študenti z územia dnešného Slovenska na európskych univerzitách od stredoveku do roku 1918. Štatistické zhrnutie.) = Előadás a „Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1945” című konferencián Pozsonyban, 2015. november 10-én.
 • Az európai egyetemfejlődés és a közép- kelet európai térség kapcsolata a középkortól az első világháborúig = Előadás az „Összukrajnai tudományos napok” rendezvényen, az Ungvári Állami Egyetemen, Ungváron, 2015. május 19-én.

2014

Haraszti Szabó Péter

 • The Effects of the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the 14th Century. The First Decades of Prague University. Transforming Intellectual Space in 14th Century Central Europe. Centrum Medievistických Studií, Prága, 2014. november 7.

Kelényi Borbála

 • Hungarian Students in Cracow during the Middle Ages. 650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich. Krakkó, 2014. november 12-14.

Szögi László

 • Wissentransfer aus einem multietnischen Land. Ungarländische Studenten an europäischen Universitäten im langen 19. Jahrhundert. 1801-1918. = Előadás a Herder Institut által rendezett „Wissentransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Aktuere des Wissentransfers in den Städten Ostmittel- und Osteuropas” című konferencián, Marburgban, 2014. március 6-án.

2013

Szögi László

 • Reformen an den ungarischen Universitäten im 19. Jahrhundert = Előadás az „Universität – Reform. Ein Spannungsverhältnis langer Dauer (12.-21. Jahrhundert)” című konferencián, Wolfenbüttelben, 2013. szeptember 20-án.
 • Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit des Leopold-Thunschen Ministeriums 1849-1860 = Előadás a „Thun-Hohenstein’sche Universitätsreform 1849-1860” című konferencián,Innsbruckban 2013. június 6-án.
 • Vytváranie jednotnej databázy vyšších vzdelávacích inštitúcií v Uhorsku pred rokom 1848 = Előadás a 17. Szlovák Levéltári Napok konferenciáján, Pozsonyban 2013. május 21-én.