Cikkek, tanulmányok

Cikkek, tanulmányok

2023

Barta M. János

 • A kassai jezsuita kollégium vagyoni állapota 1773-as felosztásakor. Magyar Egyháztörténeti vázlatok 35. (2023) 3-4. 58-73.
 • A 17. század közepi hatalmi és felekezeti küzdelmek Felső-Magyarországon egy rendhagyó ingatlanügylet tükrében: A kassai királyi ház jezsuitáknak adományozása és a felső-magyarországi főkapitányi székhely áthelyezése. Egyháztörténeti Szemle XXIV. (2023) 3. 25-44.

Fazekas István

 • Pázmány Péter nagyszombati egyetemalapítása és a magyarországi jezsuita iskolahálózat. Teológia 57. (2023) 1-2. 48-55.

Haraszti Szabó Péter

 • Pest és Pilis megyék, valamint Fejér megye Solti székének diákjai a középkorban. Studia Comitatensia - A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 41. (2023) 90-109.

Szögi László

 • Elevi Români la Seminarul Greco-Catolic de la Ungvár/Ujgorod (1778-1852) Romanian Students At The Greek-Catholic Seminary in Ungvár/ Uzhhorod (1778-1852).= Studia interdisciplinaria. In memoriam magistri Barbu Ștefănescu. (Coord.: Gabriel Moisa, Florina Ciure, Sorin Şipoş, Ioan Goman). Editura Muzeului Ţării Crişurilor ; Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane,. Oradea – Cluj-Napoca 2023. 341-359. (Cornel Sigmireannal közösen)
 • Katolicizmus és egyetemi oktatás Magyarországon a 20. században. Teológia 57. (2023) 1-2. 66-74.

2022

Barta M. János

 • Mindszenti Krisztina magyarországi (1670) és erdélyi (1671, 1679) végrendeletei. Lymbus 2022. 385-440.
 • Miről mesélnek a kora újkori középiskolai adatsorok? A kassai jezsuita gimnázium anyakönyvének elektronikus feldolgozása. Egy kutatási projekt első eredményei. Belvedere Meridionale 2022/2. 136-159.

Draskóczy István

 • A Selmecbányia Bányászati Akadémia hallgatói a 19. század első felében. In: Kovács Ida - Sidó Anna (szerk.): Museum super omnia - Tanulmányok E. Csorba Csilla születésnapjára. Budapest, 2022. 215-219.

Haraszti Szabó Péter

 • Magyarországi iskolahálózat és oktatás a középkorban. Credo Evangélikus folyóirat 2022/1. 52-59.
 • "Ad pinguiorem fortunam" - Szegény magyar diákok a bécsi egyetemen 1450-ig. Gerundium 13. (2022) 1-2.

2021

Barta M. János

 • "valamely Istenét, vallását, Királlyát és hazáját igazán szerető nemes ember" - Egy 17. századi főnemes, Gróf Csáky István országbíró pályaképe. Budapest, 2021.

Haraszti Szabó Péter

 • A magyar káptalanok vezető méltóságainak peregrinációja a Zsigmond-korban. Századok 155/2. (2021). 371-394.
 • A veszprémi egyházmegye diákjai a középkorban. In: Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): "Capella reginalis" - A veszprémi püspökség a középkorban. A Veszprémi Érseki Főiskolán 2020. augusztus 27-én rendezett konferencia előadásai, Veszprém, 2021. 157-181.

Szögi László

 • Újvidék és környékének külföldi és magyarországi egyetemjárása. Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle 2021/1.
 • Közgazdasági-pénzügyi felsőbb oktatás Magyarországon 1763-1920. In: Szécsényi András - Zsidi Vilmos (szerk.): Közgazdasági-pénzügyi felsőbb oktatás Magyarországon 1763-1920, Budapest, 2021.
 • A Keleti Kereskedelmi Akadémia 1899-1920. In: Szécsényi András - Zsidi Vilmos (szerk.): Közgazdasági-pénzügyi felsőbb oktatás Magyarországon 1763-1920, Budapest, 2021.

2020

Fazekas István

 • Adalékok Károlyi Árpád és Szekfű Gyula kapcsolatához. In: Dubniczky Zsolt, Hermann Róbert, Kocsis Annamária, Ligeti Dávid, Orosz László (szerk.): "A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét nagyjá". Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, 2020. 172-184.

Draskóczy István

 • Tonk Sándor nyomában: Erdélyiek középkori peregrinációja. In: Bogdándi Zsolt, Lupescuné Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020. 95-112.
 • Reformbestrebungen  im ungarischen Salzwesen  am Anfang  des 16. Jahrhunderts. In: Bergbau und Kaiser Maximilian I. "ain sonder liebhaber der perkwerch". 18. Internationaler Montanhistorischer Kongress, Schwaz - Hall in Tirol - Sterzing, 2019. Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp (Hrsg.), 2020. 307-322.

Durovics Alex

 • Szögi László: Студенти са данашње територије ап Војводине на универзитетима и високим школама Краљевине Угарске 1736–1850. Vajdasági diákok a Magyar Királyság egyetemein és főiskoláin (1736-1850). Gerundium 11/3-4. (2020.) 257-261. (recenzió)

Szögi László

 • A magyarországi és erdélyi peregrinációkutatás eredményei az elmúlt másfél évtizedben. In: Bogdándi Zsolt, Lupescuné Makó Mária (szerk.): Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020. 453-464.
 • A breslaui (1530-1693) és a görlitzi (1586-1685) akadémiai gimnáziumok magyarországi hallgatói. Gerundium 11/3-4. (2020.) 169-196.
 • A magyarországi zsidóság kiemelkedő részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-1919. In: Dubniczky Zsolt, Hermann Róbert, Kocsis Annamária, Ligeti Dávid, Orosz László (szerk.): "A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét nagyjá". Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, 2020. 65-78.

2019

Draskóczy István

 • Bevezetés: Az egyetemek gazdálkodásáról. In: Haraszti Szabó Péter; Kelényi Borbála; Simon Zsolt (szerk.): Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni. MTA ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport-Martin Opitz, Bp. 2019. 7-14.
 • A Magyar Királyság gazdasága és Mátyás. In: Bódvai András (szerk.): Mátyás király emlékkönyv. Bp. 2019. 55-61.
 • A Mátyás kori peregrináció: bécsi és krakkói diákok. In: Bárány, Attila; Kovecsánszki, Máté; Pósán, László; Takács, Levente (szerk.): Hunyadi Mátyás és kora. Debrecen, Magyarország : MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület Kutatócsoport, (2019) pp. 179-196.

Durovics Alex

 • Eperjes - Az Evangélikus Jogakadémia 1918/19-es tanéve és Miskolcra költözése. Gerundium 10. (2019) 2. 80-89.

Haraszti Szabó Péter

 • Pénz beszél? Magyarországi peregrináció és a három nagy közép európai egyetem a 15. század elejéig. In: Haraszti Szabó Péter; Kelényi Borbála; Simon Zsolt - „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni” : Az oktatás financiális háttere és haszna a középkorban és a kora újkorban. Budapest, Magyarország. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport - Martin Opitz, (2019) pp. 39-62.
 • Az egyetem befolyása a Hunyadi-kor eleji vikáriusok életpályájára és karrierjére. In: Fedeles, Tamás (szerk.) Mátyás király és az Egyház. Pécs, Magyarország : PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont, (2019) pp. 83-101.

Kelényi Borbála

 • Magyarországi diákok egyetemjárása a Mátyás-korban. In: Bódvai András (szerk.): Mátyás király emlékkönyv. Bp. 2019. 173-181.

Pál Zoltán

 • Az "utolsó csatlós", avagy kísérlet Magyarország kollektív megbélyegzésére. HITEL: FÜGGETLEN IRODALMI TÁRSADALMI KRITIKAI LAP 2019. február : 2 pp. 67-84. , 18 p. (2019)

Szögi László

 • Az Óbudai Egyetem. A középkori Budai Domonkos Főiskola. = Katolikus Budapest. III. Oktatási és nevelési intézmények. (Szerk: Beke Margit) Budapest, 2019. 127-135. p
 • Tonk Sándor emlékkonferencia Kolozsváron = Gerundium 2018. 3. sz. (2019) 171-173. p.
 • A magyarországi felsőoktatás helyzete 1918 őszén = Soproni Szemle 73. (2019)
 • Az erdélyi felsőoktatási intézmények látogatottsága. Példa a majdani Repertorium Academicum Hungariae felhasználására. In: Székel Századok. Marosvásárhely, 2019.
 • Trianon és a magyar felsőoktatás I. Ujváry Gábor (szerk.), közreműködött Ligeti Dávid. (Veritas Könyvek 15.). Magyar Napló Kiadó, 2018. (recenzió)

2018

Borsodi Csaba

 • Forradalmi bizottságok, munkástanács az ELTE-n. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 165-178. p (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)

Draskóczy István

 • Szögi László köszöntése. In: Levéltári Szemle 68. (2018). 3. 84-85.
 • Statisztika és egyetemtörténet. Magyar peregrinusok a középkorban. In: MTT Tudománytörténeti Kötetek 2. pp. 23-37. (2018)
 • A Mátyás-kor erdélyi sókamaraispánjai a kincstári reform után. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. pp. 541-550. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)

Durovics Alex

 • A Pozsonyi Líceum hallgatói a 19. század első felében. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 179-196. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)

Haraszti Szabó Péter

 • A prágai egyetem magyarországi diákjainak könyvkultúrája a középkorban. In: Magyar Könyvszemle 134 (2018) 1. 1-16.
 • Primus inter pares? A prágai egyetem helye a magyar diákok régión belüli peregrinációjában. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 56-66. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)
 • Az egyetemek szerepe a huszita propagandában. A huszitizmusra reflektáló írások a 14–15. századi Magyarországon. In: Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya (szerk.): A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. Budapest: MTA-ELTE HECE, 2018. 115-132.

Juhász Réka

 • Bihar megyei diákok a Nagyváradi Királyi Jogakadémián 1801 és 1830 között. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. pp. 227-240. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)

Kelényi Borbála

 • Egy eperjesi polgár karrierje a reformáció korai időszakában: Mathias Künisch. = Reformácia v Strednej Európe - Reformáció Közép-Európában - Reformation in Mittel-Europa I-II. (Ed. Annamária Kónyova-Péter Kónya) Prešov, 2018. I. 489-508.
 • Magyarországi diákok mindennapjai a középkori Krakkói Egyetemen. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 81-104. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)
 • Krakkói diákok könyvtára a középkorban. In: Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya (szerk.): A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. Budapest: MTA-ELTE HECE, 2018. 133-177.
 • “A Pearl of Powerful Learning:” The University of Cracow in the Fifteenth Century. By Paul W. Knoll. (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 52.) Leiden–Boston: Brill, 2016. 789 pp. In: Hungarian Historical Review 7 (2018) 1. 142-144. (recenzió)

Szögi László

 • A protestáns peregrináció a 16-18. században a mai Szlovákia területéről az európai egyetemekre. = Reformácia v Strednej Európe - Reformáció Közép-Európában - Reformation in Mittel-Europa I-II. (Ed. Annamária Kónyova - Péter Kónya), Prešov, 2018. II. 508-517.
 • A magyarországi peregrinusok felekezeti, etnikai és társadalmi rétegződése a 16-18. században = Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 17. (2018)
 • Az egyetemi és akadémiai ifjúság politikai szerepvállalása 1830–1880 között = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 9 (2018) 2.
 • Kolozsvár városi diákok az európai egyetemeken 1526–1919 = Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbana. (Főszerk. Lupescu Makó Mária. Szerk. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. 437-446. p.

Varga Júlia

 • Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben (1888–1899) = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 9 (2018) 2.
 • Politikai küzdelmek a századfordulón a budapesti Egyetemi Körben (1888–1899). = Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. p. 475-488. (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)

2017

Draskóczy István

 • Polen in der ungarischen universitätsgeschichtlichen Literatur. In: Krzysztof Ożóg, Maciej Zdanek (szerk.): Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Kraków: 2017. pp. 53-66. (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae 5.)
 • Ungarn – ein Land ohne Universitäten. Studenten aus Ungarn an der Universitäten in Wien und Krakau zur Zeit der Jagellonen (1490–1526). In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 177-191. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A sóbányász mesterség az erdélyi bányavárosokban a 16. században. In: Takács László (szerk.): A mesterségek szerepe a települések fejlődésében. Szakképzéstörténeti tanulmányok I. Budapest, 2017. 88-106.
 • Magyarországi hallgatók a bécsi és krakkói egyetemen a Jagelló-korban (1491–1525). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 7-22.

Durovics Alex

 • Utak és lehetőségek. Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 220-238.

Haraszti Szabó Péter

 • An Unknown Professor at the Medieval University of Pécs? In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 119-132. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • Párhuzamos életrajzok? Kúriai és kancelláriai jegyzők egyetemjárása és karrierlehetőségei a Zsigmond-korban. In: Aetas 32 (2017) 3. 111-127.
 • Egy értelmiségi karrier a kúrián: Csitári Lőrinc nádori jegyző és családja. In: Fons 24 (2017) 3. 323-346.
 • A prágai egyetem és a magyarországi huszitizmus: A professzorok szerepe. In: Mészáros Andor, Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. Esztergom; Budapest: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kuratásokért Alapítvány, 2017, 31-45.
 • Egy kódex és ami mögötte van – A középkori pécsi egyetem egy ismeretlen professzora? In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 65-77.
 • Books and Their Creators from the Medieval Kingdom of Hungary at the University of Prague (Knihy a ich autori zo stredovekého Uhorského kráľovstva na univerzite v Prahe). In: Studia Historica Nitriensia 21 (2017) 1. 17-31.

Juhász Réka

 • Nem katolikus diákok a királyi jogakadémiákon 1777 és 1850 között. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 239-253.

Kelényi Borbála

 • Hungarian academica peregrinatio in the Middle Ages (1100–1525). In: Krzysztof Ożóg, Maciej Zdanek (szerk.): Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Kraków: 2017. pp. 139-166. (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae 5.)
 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at the University of Vienna. Additional Data to Their Studies: Faculties and Graduation. In: Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka (szerk.): University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. Pécs: 2017. 193-213. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A Bécsi Egyetem magyarországi diákjai a középkorban. Kiegészítő adatok: karok és fokozatszerzés. In: Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 134-150.
 • Akademia Krakowska i jej węgierscy studenci. In: Grażyna Lihończak-Nurek (szerk.): Na wspólnej drozde.: Kraków i Budapeszt w sredniowieczu. Krakkó: 2017. 147-151.
 • Krakkótól Wittenbergig. A magyarországi hallgatók a krakkói, bécsi és wittenbergi egyetemeken a 16. században. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 23-50.

Szögi László

 • Die Forschung der ungarländischen Studenten an den europäischen Universitäten von 16. bis zum 18. Jahrhundert. Forschungsgeschichte, Methodologie, Ergebnisse = Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. (Hg. Krzysztof Ożóg, Maciej Zdanek) Kraków, 2017. 41-52. p. (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae 5.)
 • A Magyar Értelmiségi Adattár (Repertorium Academicum Hungariae) elkészítése = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 8 (2017) 3. 149-172. p.
 • Die Ergebnisse und Aufgaben des Schreibens über die ungarische Universitätsgeschichte = University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day. (Szerk. Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka) Pécs, 2017. 33-46. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.)
 • A protestáns peregrináció fő irányai Európában a 16-18. században. = A reformáció kincsei II. A Magyarországi Református Egyház. (Szerk. Kollega Tarsoly István- Kovács Eleonóra) Tarsoly Kiadó, Budapest, 2017. 54-61. p.
 • Peregrináció és reformáció. Milyen külföldi egyetemekre jártak tanulni a 16-18. századi magyar diákok? = Rubicon 2017. 12. sz. 10-17. p.
 • A magyarországi egyetemtörténet-írás eredményei és feladatai = Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei 4 (2017). 1–2. 166-184. p.
 • On University Historiography in Hungary: An Overview of the Past 25 Years = CIAN – Revista de Historia de las Universidades 20 (2017) 1. 221-250. p.
 • A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században = Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények. Reformáció 8 (2017) 1. 71-78.
 • A Mezőberényi, majd Szarvasi Evangélikus Líceum felsőfokú hallgatói (1802-1850) = EÁrchivum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. (Ed: Héjja Julianna Erika) Gyula, 2017. 329-342. p
 • Die Veränderungen des ausländischen Universitätsbesuches ungarländischer Studenten in der Zeit der Thun’schen Reformen 1849-1860 = Die Thun-Hohenstein’schen Universitätsreformen 1849-1860. Konzeption – Umsetzung – Nachwirkungen. (Hg. Christof Aigner – Brigitte Mazohl) Böhlau Verlag. Wien-Köln-Weimar 2017. 240-257. p.
 • Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách od stredoveku do roku 1918 = Verbum Historiae 2017 1. sz. 7-24. p.
 • Az ismeretlen magyar felsőoktatás A magyar értelmiségi adattár összeállításának első eredményei 1150-1850. = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. (Szerk: Korompay Klára - Stemler Ágnes - Terbe Erika - C. Vladár Zsuzsa). A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 239.sz. Budapest, 2014. (2017.) 80-90. p.

2016

Borsodi Csaba

 • Az Alma Mater. In: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté (szerk.): Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2. Budapest, 2016. 11-26.

Durovics Alex

 • Az eperjesi kollégium líceumi hallgatói (1804–1850). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 104-120.

Haraszti Szabó Péter

 • Intellectuals in the Hungarian Royal Chanceries under the Reign of King Sigismund. In: Carmen Andraş, Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart, 2016. 74-97.
 • A prágai egyetem hallgatói Luxemburgi Zsigmond magyar királyi udvarában. In: Fábián Laura – Gál Judit – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya (szerk.): Micae Mediaevales V. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2016. 69-91.

Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála

 • Tanult orvosok a Magyar Királyságban. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 39-78.

Juhász Réka

 • A magyar felsőoktatás egy fontos intézménycsoportja: a Királyi Jogakadémiák forrásai és feldolgozási lehetőségei (1777–1850). In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 121-132.

Kelényi Borbála

 • Students from the Medieval Hungarian Kingdom at Italian Universities: Initial Stage of Researches: Sources and Possibilities. In: Carmen Andraş – Cornel Sigmirean (szerk.): Crossing Borders: Insights into the Cultural and Intellectual History of Transylvania (1848-1948). Clamart, 2016. 39-73.
 • The University of Kraków and its Hungarian Students. In: Judit Benda – Virág Kiss – Grażyna Lihończak-Nurek – Károly Magyar (szerk.): Common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Budapest, 2016. 137-142.
 • A krakkói egyetem és magyar hallgatói. In: Benda Judit – Kiss Virág – Grażyna Lihończak-Nurek – Magyar Károly (szerk.): Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Budapest, 2016. 137-142.

Pál Zoltán

 • Elvtársalgás. A szociáldemokráciával kapcsolatos kutatások az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében. In: Habitus: Tanulmányok a Colloquium Officiale II konferencia előadásaiból. Szerkesztették: Baráth Dóra és Kiss Alpár. Budapest, 2016. 271-285. (Acta Historica Societatis de Alexandro Mika Nominatae; Series I., Nr. 6.)
 • Az Eötvös Collegium és a népi mozgalom. In: Parasztsors-magyar sors. Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról. Szerkesztette: Arató György. Budapest, 2016. 105-124.

Szögi László

 • Universitätsarchivwesen und die Geschichte des Archivverbandes der ungarischen Hochschulbildung – Унiверситетсъка Архiвна наука та iсторія ярхівних фондів угорсъких вишів = Архів Історія Сучаснітъ. Одеса (Odessa) 2016. 328-331.
 • Pécsi Egyetemtörténeti Kiadványok. In: Gerundium. Egyetemtörténeti Közlemények 7 (2016) 1-2. 245-250. (recenzió)

2015

Draskóczy István

 • Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban. In: Orosz István, Papp Klára (szerk.): Katolikus újjászületés Debrecenben. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2015. 17-35.

Haraszti Szabó Péter

 • The Effects on the University of Prague to the Hungarian Royal Court in the Fourteenth Century. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 55 (2015) 1. 107-122.
 • A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszere. In: Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter (szerk.): Micae Medievales IV. - Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Budapest, 2015. 77-92.

Pál Zoltán

 • A vonakodó ügynök. „Békés Gáspár” jelentései az MTA Történettudományi Intézetéről. In: Tempust adest. Tanulmányok az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelye tiszteletére. Szerkesztették: Kovács Dóra és Szabó Melinda. Budapest, Mika Sándor Egyesület, 2015. 103–120.

Szögi László

 • Ungarländische Studenten an europäische Universitäten (1801-1918). = The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century). (Ed: Iskra Iveljić) Zagreb, 2015. 237-258. p.
 • Somogy vármegye peregrinusai 1265-1918 = Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. (Szerk: Mayer László – Tilcsik György) A Magyar Levéltárosok Egyesületének kiadványai 14. Budapest, 2015. 21-31. p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1867-1890. Ungarländische Studenten an wiener Universitäten und Hochschulen 1867-1890. (Patyi Gáborral, Simon Zsolttal, Szabó Miklóssal és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 22. Budapest, 2015. 852 p.

2014

Haraszti Szabó Péter

 • Iulia Caproș: Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town. Solivagus. Kiel, 2013. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 56. 2014. 194-199. (recenzió)

Szögi László

 • Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov 2014. 305-340. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok (Praha) 2014. 21-25. p.
 • Erdélyiek külföldi egyetemjárása 1849-1919 között 1-2. (Szabó Miklóssal és Simon Zsolttal) Marosvásárhely, 2014. (Mentor Kiadó) 523 + 593 p.
 • Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Ungarländische Studenten an kleineren Universitäten und Akademien des Habsburgen Reiches 1789-1919. (Mészáros Andorral és Varga Júliával) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 21. Budapest, 2014. 590 p.
 • A Sáros megyei peregrináció 1387-1918. = Univerzita v kontexte zmien (Ed: Peter Kónya) Prešov 2014. 305-340. p.
 • Id. Szinnyei József (1830-1913) az Egyetemi Könyvtár élén. = Szinnyei és követői (Szerk: Szőnyi Éva) Nemzeti Téka sorozat. Budapest, 2014. 55-62. p.
 • A 19. századi egyetemjárás kutatásának új eredményei. = Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. (Szerk: Manhercz Orsolya) Budapest, 2014. 187-197. p.
 • A külföldi egyetemjárás tömegessé válása a 19. század második felében. = Pedagógia Oktatás Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. (Szerk: Csóka-Jaksa Helga – Schmelzer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor) Pécs 2014. 109-123. p.
 • A Tiszántúl északi részéről származó diákok egyetemjárása külföldön 1292-1918. = Gerundium. 2014. 1-2. sz. 45-69. p.
 • Hanyatlás és átalakulás. A magyarországi peregrináció Mohácstól a 16. század végéig. = Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. (Szerk: Kádár Zsófia – Lakatos Bálint – Zarnóczki Áron) Budapest 2013 (2014). 501-520. p.
 • Die Entwicklung der archivarischen Ausbildung an der Budapester Universität zwischen 1949 und 2009. = Archivní Časopis. Supplementum ročníku 64. Rok 2014. 21-25. p.

2013

Szögi László

 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p.
 • Закарпатські студенти в европеЙських університетах 1407-1919 Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919. киЇв – БудапеШт 2013. 204 p.
 • Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken Закарпатські студенти в закордонних університетах 1407-1919. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 10. УЖГОРОД-Budapest 2013. 224 p.
 • Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 20. Budapest, 2013. 584 p.
 • Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai (Összeállította: Strešňák Gábor) Senec 2013. 139-145. p. (szlovák nyelven is)
 • „Aki kétszer is kultuszminiszter lett.” Eötvös József felsőoktatási politikája 1848-ban és 1867 után. = A kincset csak fáradsággal hozhatjuk napvilágra. Tanulmánykötet báró Eötvös József születésének 200. évfordulójára (Szerk: Gángó Gábor) ELTE Eötvös József Collegium Budapest 2013. 359-368. p.
 • Eszterházy Károly helye a magyar felsőoktatás történetében = A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. 1. In Agriam adveni. (Szerk: Monok István) Líceum Kiadó Eger 2013. 23-33. p.
 • Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. (Szerk: Szögi László) Budapest 2013. 11-51. p.