Dr. Borsodi Csaba

Dr. Borsodi Csaba

SZEMÉLYES ADATOK

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

 • 2006: egyetemi habilitáció
 • 1996: a történettudomány kandidátusa
 • 1984: egyetemi doktor

MUNKAHELYEK

 • 2015 – 2018: általános ügyek dékánhelyettese, ELTE BTK
 • 2013. júl. 1. – : projektvezető, MTA-ELTE, Egyetemtörténeti Kutatócsoport
 • 2010 – 2014: oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese, ELTE
 • 2009 – : programvezető, ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Történelem Segédtudományai Program
 • 2006 – 2010: oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese, ELTE BTK
 • 2006 – 2007: mb. intézetigazgató, ELTE BTK Könyvtártudományi-és Informatikai Intézet
 • 2000 – : titkár (2000-2004), intézetigazgató-helyettes (2004-2008), intézetigazgató (2008-) ELTE BTK Történeti Intézet
 • 1995 – 2006: levéltáros, levéltárvezető, Magyar Ferences Levéltár
 • 1994 – 2000: tanszékcsoport titkára, ELTE BTK Történettudományi Tanszékcsoport
 • 1989. jún. 16. – 1990. márc. 31.: titkárságvezető, Művelődési Minisztérium, a felsőoktatásért felelős miniszterhelyettes titkársága
 • 1987 – 1989: főelőadó (ELTE referens), Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztály
 • 1981 – : egyetemi tanársegéd (1981-1988), egyetemi adjunktus (1988-1998), egyetemi docens (1998-), tanszékvezető (2004-) ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
 • 1979 – 1981: segédlevéltáros, Budapest Főváros Levéltára

TANULMÁNYOK

 • 1974 – 1979: ELTE Bölcsészettudományi Kar, történelem-levéltár szak

ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 • 2016: Pro Facultate Philosophiae-díj (ELTE BTK)
 • 2015: Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata
 • 2009: Pauler Gyula Díj
 • 2005: OTDT Mestertanár Aranyérem
 • 2005: Pro Universitate, Arany Fokozat
 • 2002 – 2005: Széchenyi István Professzori Ösztöndíj

PUBLIKÁCIÓK (2000 - )

Könyv, forráskiadvány

 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben 1635-2010. (Kar történetét írta Borsodi Csaba, a képeket válogatta Tüskés Anna) Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2010. 293 p.
 • Alternatívák Magyarországon a törökök kiűzése után. Budapest: Korona Kiadó, 1997. (A történelem alternatívái 8.) 1-44.p

Cikk, könyvfejezet

 • Forradalmi bizottságok, munkástanács az ELTE-n. In: Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018. 165-178. p (Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai 16.)
 • Az Alma Mater. In: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté (szerk.) Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1-2. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2016. 11-26. p
 • Bevezető. In: Manhercz Orsolya (szerk.) Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 9-10.p (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; 1.)
 • A kiegyezéstől a fordulatig: A történelemoktatás szervezetének változásai a Budapesti Tudományegyetemen, 1867-1950. (A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemtől az Eötvös Loránd Tudományegyetemig). In: Manhercz Orsolya (szerk.) Historia critica: tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 267-279.p (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae; 1.)
 • Három dokumentum a szerzetesrendek feloszlatásának végrehajtásáról: 1950. augusztus-szeptember. In: Erdődy Gábor (főszerk), Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna (szerk.) Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 286-294. p
 • A béketábor védőbástyája, avagy a katonai (ki)képzés bevezetése az egyetemeken, 1950-1951. in. Molnár Katalin (szerk.) Társadalom – demokrácia – szolidaritás: Tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére. Budapest: L'Harmattan Kiadó (Budapest), 2013. 291-300.p
 • A herceg Esterházy hitbizomány kismartoni uradalmának tisztviselői, alkalmazottai, szolgái 1770-1780 között. in. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron (szerk.) Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013. 689-705.p (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.)
 • Szabó Árpád pártfegyelmi ügye (1951-1952). Adalékok az ELTE BTK történetéhez a Rákosi korszakban, in. Gecsényi L, Izsák L (szerk.) Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 445-455.p
 • A levéltár szak első hatvan éve in. Mihalik Béla, Zarnóczki Áron (szerk.) „Vedd ezeket az iratokat” Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Budapest: ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, ELTE Egyetemi Levéltár, 2010. 9-50.p (Szögi Lászlóval közösen)
 • Jezsuita egyetemből királyi egyetem. in. Király Miklós, Rácz Lajos (szerk.)Állam-egyház és az egyetemalapító Pázmány. Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2010. 203-212.p
 • Forradalom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1956-ban. in. Némethné Dikán N, Szabó R, Vida I (szerk.) Nagy Imre és kora: Tanulmányok, forrásközlések V.köt. Budapesti egyetemisták és főiskolások 1956-ban. Budapest: Nagy Imre Alapítvány Gondolat Kiadó, 2009. 870.p
 • Hittudományi karok a magyar egyetemeken és 1950.évi leválasztásuk. in. Körmendi Tamás, Thoroczkay Gábor (szerk.) Auxilium Historiae.Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2009. 73-88.p
 • Újkor (1526–1848). in. Körmendy L (szerk.) Levéltári kézikönyv 2. Magyarország kormányzati, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinek története. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 93–114.p (Osiris kézikönyvek)
 • Forradalom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1956-ban. In: Nagy Imre és kora. Tanulmányok és forrásközlések V. A budapesti egyetemisták és főiskolások 1956-ban. Budapest: 2009. 8-70.p
 • Az 1956-os forradalom es szabadságharc eseményei az Eötvös Loránd Tudományegyetemen in. Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos (szerk.) Magyarországi felsőoktatási intezmények az 1956-os forradalomban es szabadságharcban. Budapest: Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, 2007, 121-148.p (A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai; 3.) (Kissné Bognár Krisztinával közösen)
 • Ferences iratok, levéltárak Magyarországon 2002-ben. in. Medgyesy S Norbert, Őze Sándor (szerk.) A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Piliscsaba-Budapest: PPKE-BTK-METEM, 2005. 561-570.p (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák; 1.)
 • The government of Habsburg Hungary in. Tóth István György (szerk.) A Concise History of Hungary. The History of Hungary from the Early Middle Ages to the Present. Budapest: Corvina Kiadó, 2005. 274-278.p
 • Les governement du royaume de Hongrie in. Tóth István György (szerk.) Mil ans D’Histoire Hongroise. Histoire de la Hongrie de la Conquete jusqu'á nos jours. Budapest: Corvina-Osiris, 2003. 306-310.p
 • Az egyetem a huszadik század második felében (1945-2002). in. Szögi László (szerk.) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2003. 305-382.p
 • A királyi Magyarország kormányzata in. Tóth István György (szerk.) Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 276-279.p
 • A ferences leveltárak sorsa 1948 után in. Takács J. Ince O.F.M, Pfeiffer János Tóth Péter (ellenőrizte) Kapiller Imre (szerk.) Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. I-II. Pápa – Zalaegerszeg: Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2001. 880-885.p
 • A ferences levéltári források mai lelőhelyei in. Takács J. Ince O.F.M, Pfeiffer János Tóth Péter (ellenőrizte) Kapiller Imre (szerk.) Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. I-II. Pápa – Zalaegerszeg: Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2001. 875-880.p
 • Esterházy Pál. in. Szabolcs Ottó (szerk.) Nagy magyarok élete. Budapest, Anno Kiadó, 2001. 77-107.p
 • A herceg Esterházy hitbizomány süttöri uradalma falvainak válaszai az úrbérrendezés kilenc kérdésére in. Seifert Tibor (szerk.) A történelem és jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára. Budapest: ELTE BTK, 2001. 29-34.p
 • A szerzetesrendek feloszlatása, működési engedélyük megvonása  1950 nyarán. in. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok  12:(2000) 1-4. szám 183-210.p
 • A fordulat a Budapesti (Pázmány Péter) Tudományegyetemen 1948—1950. in. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor (szerk.) Fordulat a világban és Magyarországon 1947—1949. Budapest: Napvilág, 2000. 334-347.p
 • Irattan. in. Bertényi Iván (szerk.) A történelem segédtudományai. Budapest: 1998. 194-216.p (2. jav. bőv. kiad. [2001]: 169-187.p)
 • A királyi Magyarország kormányzata. in. Kuczka Péter (szerk.) Pannon enciklopédia. [2.] A magyarság története. Budapest: Dunakanyar 2000, 1994., 2006. 120-121.
 • A Habsburgok és a magyar rendek. in. Kuczka Péter (szerk.) Pannon enciklopédia. [2.] A magyarság története. Budapest: Dunakanyar 2000, 1994., 2006. 140-141.p
 • A Rákóczi-szabadságharc. in. Kuczka Péter (szerk.) Pannon enciklopédia. [2.] A magyarság története. Budapest: Dunakanyar 2000, 1994., 2006. 190-192.p
 • Változó Magyarország, változó társadalom. in. Kuczka Péter (szerk.) Pannon enciklopédia. [2.] A magyarság története. Budapest: Dunakanyar 2000, 1994., 2006. 198-201.p

Szerkesztés

 • A keresztény Európától az Európai Unió magyar elnökségéig: A 2011. május 21-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.05.21. Budapest: MTT Tanári tagozat, ELTE BTK, 2011. 78 p. (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; 55.)

KONFERENCIÁK (2000 - )

Hazai előadás

 • Eötvös Loránd, a rektor. Tudományos ülésszak Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából. Budapest, 2019. január 14.
 • Új kihívások: a levéltáros-képzés átalakítása. Magyar Levéltárosok Egyesületének 2017. évi vándorgyűlése. Miskolc, 2017. július 11.
 • Bölcsészkar az 56-os forradalomban. Gólyavári esték. Budapest, 2016. október 19.
 • A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1957-1960. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban. Szeged, 2016. október 15.
 • A 20. századi diktatúrák felsőoktatási politkiája kutatásának kutatás-módszertani kérdései. Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Vándorgyűlése. Debrecen, 2016. szeptember 19.
 • Egyetemi diákmozgalmak, a forradalom és utóélete 1956–1957. Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűlése. Győr, 2016. július 12.
 • 1956 a magyar egyetemeken. Kutatók éjszakája 2015. Budapest, 2015, szeptember 25.
 • A felsőoktatási reform előkészítése 1947-48-ban. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport első Műhelykonferenciája. Budapest, 2014. ELTE BTK, 2014. március 26.

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Magyarország története 1648–1790 között
 • Magyarország kormányzat- és igazgatástörténete 1526–1944 között
 • Koraújkori kormányzat- és igazgatástörténet
 • Újkori kormányzat és igazgatástörténet
 • Koraújkori mezőgazdaságtörténet
 • Levéltártörténet
 • Levéltártan
 • Mai magyar levéltári rendszer és szervezet
 • Irattan
 • Történeti földrajz
 • Történelem segédtudományai (heraldika, kronológia stb.)
 • Kutatásmódszertan
 • Kora újkori magyarországi igazgatástörténet
 • Kora újkori magyar nagybirtok- és családtörténet
 • Jelenkori magyar felsőoktatás-történet

EGYESÜLETI, TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI SZERVEZETI FUNKCIÓK

 • 2015 – : Magyar Nemzeti Levéltár, tudományos tanács, tag
 • 2013 – : Országos Közlekdési és Műszaki Múzeum, tudományos tanács, tag
 • 2010 – 2013: OKM Országos Kulturális Továbbképzési Akkreditációs Szakbizottság, elnök
 • 2009 – : Magyar Történelmi Társulat, tanári tagozat elnöke
 • 2008 – 2011: MTA Történettudományi Bizottság, tag
 • 2007 – 2013: OKM levéltárosok szakmai továbbképzése akkreditációs bizottság, elnök
 • 2007 – 2010: OKM Levéltári Kollégium, tag
 • 2007 – : Országos Tudományos Diákköri Tanács Humán Tudományi Szakmai Bizottság, elnök
 • 2007 – : Magyar Történelmi Társulat, igazgatóválasztmány tag
 • 2007 – 2010: OKM Levéltári Kollégium, tag
 • 1999 – : Oktatási Minisztérium, tankönyvszakértő
 • 1998 – 2010: ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács, elnök
 • 1997 – 2006: ELTE BTK Tanulmányi Bizottság, tag
 • 1997 – 2000: ELTE Egyetemi Tanács, tag
 • 1996 – : MTA köztestületi tag
 • 1992 – 1997: ELTE BTK Kari Tanács, tag
 • 1990 – : MTA Nemzetközi Egyetemtörténeti Munkabizottság Magyar Nemzeti Bizottsága, tag, titkár (1994-2007), alelnök (2007-)
 • 1989 – : Magyar Levéltárosok Egyesülete, tag

TÉMAVEZETÉSEK

 • Doktori disszertációk
  • Megvédett: 2 fő (Körmendy Lajos, Mikó Zsuzsanna)
  • Témavezetés: 5 fő (Barcs Eszter,Nagy János, Török Róbert, Janovszky Tamás, Mándi Hajnalka)