Kora újkori középiskolai jezsuita oktatás

Dr. Fazekas István

Dr. Fazekas István

Személyes adatok

 • Születési hely,idő : Mosonmagyaróvár, 1964. július 28.
 • E-mail cím : fazekas.istvan@btk.elte.hu

Tudományos fokozat:

 • 2014: Habilitáció
 • 1997: Phd
 • 1993: Egyetemi doktor

Munkahelyek:

 • 2022–: egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék
 • 2020–2022: egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék
 • 2014–2020 egyetemi docens, ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék
 • 1995–2014 levéltári delegátus, a Haus-, Hof- und Staatsarchiv és Finanz- und Hofkammerarchiv mellett működő Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség vezetője
 • 1988–1995 Magyar Országos Levéltár (családi levéltárak referense)

Tanulmányok

 • 1983–1989: ELTE BTK történelem-könyvtár, majd történelem-latin szak

Ösztöndíjak, díjak

 • 2018 Fraknói Vilmos díj
 • 2017 az Év Levéltári kiadványa díj, levéltári segédletek kategória I. díj (A Haus-, Hof- und Staararchiv magyar vonatkozású iratai. Bp. MNL OL, 2015)
 • 2015 Magyar Érdemrend lovagkereszt
 • 2014 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst
 • 2012 Ember Győző díj
 • 2010 Pauler Gyula díj

Publikációk (2000-)

Könyv, forráskiadvány

 • A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623–1918 (1951). Budapest 2003 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) 555 p.
 • Iványi Béla-Fazekas István-Koltai András: Pázmány Péter és a Batthyányiak. Bp. 2008.
 • A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. Győr: Győri Egyházmegyei Levéltár, 2014. (Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai Források Feldolgozások; 20.)
 • A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai. Bp. Magyar Nemzeti Levéltár 2015 (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai I. Levéltári leltárak 10.)
 • Fazekas István–Kádár Zsófia–Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáksága. Anyakönyvi adattár (1637/1650–1773). I–II. Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, 2021.
 • A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai 1527-1690 között. Budapest, ELKH BTK Történettudományi Intézet, 2021.
 • Egri püspökök a bécsi udvarban (16–17. század). Budapest, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2021. (Collectanea studiorum et textuum Classis III, Fasc. 3 (Előadások a Fraknói Nyári Akadémián 2)

Cikk, könyvfejezet (2000-)

 • Szerzetesrendek Kelet-Magyarországon a XVII.században. In: Miscellanea Anno 1999. Acta collegii evangelici Prešoviensis VII. Zostavili Peter Kónya a René Matlovič. Prešov 2000, 69–78.
 • Korreferátum Oborni Teréz előadásához. In: Fons 7 (2000) 77-79.
 • Count Ádám Batthyány I and his children. In: Beloved children. History of Aristocratic Childhood in Hungary in the early Modern Age. Edited by Katalin Péter. Budapest, CEU Press, 2001, 163–198.
 • A Habsburgok és Magyarország a 16. században. In: Császár és király. Történelmi utazás, Ausztria és Magyarország 1526–1918. Osztrák Nemzeti Könyvtár Prunksaal. 2001. március 9. – május 1. Katalógus. Szerk. Fazekas István és Ujváry Gábor. Budapest 2001, 33–36.
 • Die Habsburger und Ungarn im 16. Jahrhundert. In: Kaiser und König. Eine historische Reise. Österreich und Ungarn 1526–1918. Österreichische Nationalbibliothek Prunksaal 9.März – 1. Mai 2001. Katalog. Redaktion und Objektbeschreibungen: István Fazekas, Gábor Ujváry. Budapest, 2001, 33–36.
 • Budai királyi palotára vonatkozó források a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) levéltárában. In:. Tanulmányok Budapest múltjából XXIX. (2001) 49–55.
 • A Pázmáneum története az alapítástól a a jozefinizmus koráig (1623–1784). In: A bécsi Pázmáneum. Szerk. Zombori István. Budapest 2002, 7–176.
 • A Melith-fiúk bécsi tanulmányai 1630–1631-ben. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Budapest, 2002, (Gazdaság – és társadalomtörténeti kötetek, 2) 139–158.
 • A Magyar Udvari Kancellária leltára 1577-ből. In: Tanulmányok  a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons IX (2002) 227–248.
 • A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói 1623–1918 (1951). Budapest 2003 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 8.) 555 p.
 • Ungarns König Ferdinand I. In: Kaiser Ferdinand I. 1503–1564. Das Werden der Habsburgermonarchie. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien 15. April bis 31. August 2003.  Wien 2003, 117–130.
 • Négy levél Bocskai István bécsi és prágai tartózkodásához (1572, 1576). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények. Főszerk. Ujváry  Gábor. Bp. 2003, 19-24.
 • Kutassy János. In: Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp. 2003, 269–277.
 • Mariazell és a magyar nemesség a barokk korban. In: Mariazell és Magyarország. 650 év vallási kapcsolatai.  Szerk. Walter Brunner, Helmut Eberhart, Fazekas István, Gálffy Zsuzsanna, Elke Hammer-Luza, Hegedűs András. Esztergom-Graz 2003, 102–114. (Strigonium Antiquum, 6)
 • Mariazell und der ungarische Adel zur Zeit des Barock. In: Mariazell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit. Hrsg. v. Walter Brunner, Helmut Eberhart, István Fazekas, Zsuzsanna Gálffy, Elke Hammer-Luza, András Hegedűs. Esztergom-Graz 2003, 102–115. (Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs, 30)
 • A Pázmáneum papnevelésen kívüli funkciói (1623–1784). In: Mater et magistra. Szerk.  Hegedűs András-Csombor Erzsébet. Esztergom 2003 (Strigonium Antiquum, 5), 39–49.
 • Magyar levéltárosok Bécsben 1841–1918. In: Magyar levéltáros életpályák a XIX–XX. században. Szerk. Sipos András.  Bp. 2004, 59–85.
 • Oláh Miklós reformtörekvései az esztergomi egyházmegyében 1553–1568 között. in: Történelmi Szemle  45 (2003) 139–153.
 • Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században. Sajtó alárendezte  Fazekas István. Budapest-Róma 2005. (Collectanea Vaticana Hungariae vol. 2.)
 • Miklós Oláhs Reformbestrebungen in der Erzdiözese Gran zwischen 1563 und 1568.
 • In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropäischer Herrscher. Hg. von von Martina Fuchs, Teréz Oborni, Gábor Ujváry.  Aschendorff Münster 2005, 163-178. (Geschichte in der Epoche Karls V. Bd. 5.)
 • Oláh Miklós, Mária királyné titkára (1526–1539). In: Habsburg Mária, Mohács özvegye. a királyné és udvara 1521–1531. Szerk. Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh András. Bp. 2005, 37–43.
 • Miklós Oláh, Secretary to Queen Nary of Hungary, 1526–1539. In: Mary of Hungary. The Queen and Her Court 1521–1531. Ed. Orsolya Réthelyi, Beatrix F. Romhányi, Enikő Spekner, András Végh. Bp. 2005, 41-47.
 • Oláh Miklós esztergomi érsek udvara (1553–1568). In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Bp. 2005, 343-360.
 • Az Eszterházy család tagjai Mariazellben. In: Limes  2005. 3. sz. 37-47.
 • Das Wirken von katholischen Priestern aus dem Alten Reich in der ungarischen Diözese Raab im 17. Jahrhundert. In: Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Frühen Neuzeit. Winfried Eberhard zum 65. Geburtstag. Hg. von Joachim Bahlcke, Karen Lambrecht und Hans-Christian Maner. Leipzig 2006,  489-505.
 • Az Intelmek egyik korai magyar nyelvű parafrázisa. In:”Hol vagy István király?”. A Szent István hagyomány évszázadai. Szerk. Bene Sándor. Bp. 2006, 125-139.
 • Ein ungarisches Priesterseminar am Rande des deutschen Sprachgebietes. Drei Jahrhunderte Wiener Pazmaneum 1623-1918 (1953). In: Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Hgg. Von Márta Fata, Gyula Kurucz und Anton Schindling. Stuttgart 2006, 265-285.  (Contubernium. Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, 64)
 • Az esztergomi Szent István szeminárium alapítása (1566) és működésének kezdetei. In: „Sapientia aedificavit sibi domum”. Papképzés Esztergom városában. Szerk. Harmai Gábor és Hegedűs András. Esztergom 2006, 20-27.  (Az Úton és a Strigonium Antiquum különszáma)
 • Vita a pozsonyi préposti méltóság betöltéséről 1555-ben. Adalék Draskovich György pályakezdéséhez. In: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám és Legeza László. Budapest 2006, 115–124.
 • Adalékok az ifjú Bocskai István bécsi udvarban eltöltött éveihez. In: Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata 7 (2006) 1.sz. 73-85.
 • Jesuitenfrömmigkeit und Priesterausbildung am Pazmaneum, dem Ungarischen Seminar in Wien (17/18.Jh.). In: Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa. Hg. von Anna Ohlidal und Stefan Samerski. Stuttgart 2006 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 28.) 163-176.
 • Marczali Henrik és a bécsi levéltárak. In: Előadások Marczali Henrik születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Karancz Gábor. Marczali 2006, 49-58.
 • A magyar egyháztörténetre vonatkozó források a bécsi levéltárakban. In: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Szerk.Varga Szabolcs és Vértesi Lázár. Pécs (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis II.) 2006, 16-35.
 • Szalaházy Tamás kancellár hagyatékában talált iratok jegyzéke (1536). In: Levéltári Közlemények  77 (2006) 2. sz. 123-136.
 • Szalaházy Tamás, egy Habsburghű főpap portréja. In: Történelmi Szemle 49 (2007) 1.sz. 19-34.
 • Die Laufbahn des habsburgtreuen hohen Geistlichen Tamás Szalaházy. In: Martina Fuchs/Orsolya Réthely (Hgg.): Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissaincefürstin. Aschendorff Münster 2007,  91–102. (Geschichte in der Epoche Karls V. Bd. 8.)
 • Kecskeméthy János (1633-1713). Vonások egy magyar jezsuita portréjához. In: Antal Molnár/Csaba Szilágyi/István Zombori, Historia Societatis Jesu. Szilas László Emlékkönyv. Bp. 2007 (METEM Könyvek 67.) 104–117.
 • Besztercei Khretschmer Lőrinc székesfehérvári prépost, királyi nevelő. In:  Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. Szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. [Budapest] L’ Harmattan, 2008, 63-71.
 • Batthyány Ádám „áttérési irata” (1629). In: Iványi Béla- Fazekas István-Koltai András: Pázmány Péter és a Batthyányiak. Bp. 2008, 100-110.
 • Magyar javaslatok a konstantinápolyi követ személyére 1572-ben. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla és Oborni Teréz. Budapest 2008, 211-220.
 • Esterházy Pál és a családtörténet. In: Századok 143 (2009) 4. sz. 905-917. (14)
 • Palatin Paul Esterházys Bemühungen um das Ansehen und die historische Würde seiner Familien. In: Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsband der 28. Schlaininger Gespräche (29. September – 2. Oktober 2008). Hg. von Wolfgang Gürtler und Rudolf Kropf. Redaktion: Martin Krenn. Eisenstadt 2009, 71-82.  (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 128)
 • Iratkezelés a polgári kor előtt. In: Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos, Budapest 2009, 357-366.
 • Ferenc Galla, lo storico ecclesiastico. In: Annuario 2005-2006. 2006-2007. (Accademia d’Ungheria in Roma. Istituto Storcio „Fraknói”. A cura die Nóra Pálmai) 390-392.
 • Die Verwaltungsgeschichte des Königreichs Ungarn und seiner Nebenländer (1526-1848). In: Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Frühen Neuzeit. Hrsg. von Michael Hochedlinger und Thomas Winkelbauer. Wien–München 2010,  479–502. (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 57)
 • Szenttamásy Máté erdélyi püspök, csornai prépost élete és működése. In: Soproni Szemle 64 (2010) 4.sz. 425-436.
 • Katolikus megújulás és reform kezdetei a győri egyházmegyében a 17. század első harmadáig. In: Nemes Gábor - Vajk Ádám (szerk.): In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Győr 2011, 103-117.
 • Die Frühneuzeitforschung in Ungarn. Ein Forschungsbericht. In: Geteilt – Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit. (16-18. Jahrhundert). Hrsg. Krisztián Csaplár-Degovits – István Fazekas. Berlin 2011, 15-64.
 • Árpád Károlyi (1853–1940), Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Der Lebenslauf eines ungarischen Archivars in k. u. k. Diensten. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Beruf (ung): Archivar. Festschrift für Lorenz Mikoletzky. Teil 1. 55 (2011) 63-81.
 • Schulstiftungen und Studienfinanzierung im dreigeteilten Königreich Ungarn während  des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Schulstiftungen und Studienfinanzierung. Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen Ländern 1500-1800. Hrsg. von Joachim Bahlcke und Thomas Winkelbauer. Wien- München 2011 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 58) 171-186.
 • Humanisten und Juristen. Das Personal der Ungarischen Hofkanzlei in der frühen Neuzeit (1526–1690). In: Institutions of Legal History with special regard to the legal culture and history. Edited by Gábor Béli, Diana Duchonová, Anna Fundárková, István Kajtár, Zsuzsanna Peres. Pécs 2011, 321–331.
 • Kivételes karrier? Szempontok Széchényi György esztergomi érsek pályafutásához. In: Soproni Szemle 65 (2011) 2.sz. 123–135.
 • Az Osztrák Állami Levéltár nyomtatásban megjelent segédletei. In: Fons 18 (2011) 3.sz. 271–321.
 • Szekfű Gyula és a Haus-, Hof- und Staatsarchiv és levéltárosai az I. világháború előestéjén. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. Bp. 2011, 58–75.
 • Adalékok ifj. Lazarus Henckkel tiroli tartózkodásához. In: Acta universitatis Szegediensis. Acta universitatis litterarum Hungaricarum. Tom. XXX (2011) 131–138. (társzerző Toma Katalin)
 • Familienarchive und Schriftennachlässe in Ungarn. In: Archivpflege und Archivalienschutz. Das Beispiel der Familienarcive und „Nachlässe”. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 56 (2011) 577–609.
 • Im Dienst Ungarns und Österrichs. Die ungarischen Archivdelegierten und die grenzüberschreitende Archivproblematik. In: Scrinium 66 (2012) 14–27.
 • A magyar püspökök pápai megerősítésének (kinevezésének) ügye 1554-ben (Bécsi források tükrében). In: Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Budapest – Róma 2012, 71–84.
 • A Magyar Udvari Kancellária (1527–1867) és az Erdélyi Udvari Kancellária (1695–1867) története. In: A bécsi magyar nagykövetségi épület. Hivatal- és művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Ujváry Gábor. Bécs 2012, 49–65.
 • Die Geschichte der Ungarischen Hofkanzlei (1527–1867)  und der Siebenbürgischen Hofkanzlei  (1695–1867). In: Das ungarische Botschaftsgebäude in Wien. Studien zum Amts- und Kunstgeschichte. Red. Gábor Ujváry. Wien 2012, 49–65.
 • Fazekas, István: The History of the Hungarian Court Chancellery (1527–1867) and the History of the Transylvanian Court Chancellery (1695–1867). In : The Embassy Building of Hungary in Vienna. Historical Studies on the Authority and the Art History. Ed. Gábor Ujváry. Vienna 2012, 49–65.
 • A győri jezsuita kollégium könyvtárának történetéhez. In: Csóka úrtól Gáspár atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára. Szerkesztették: Rendtársai. Győr 2013, 225–239.
 • Két nyugat-magyarországi nemes Őfelsége szolgálatában. – Salamonfai Rátky Ferenc (1800-1867) és Rátky Emil (1834–1911) pályája. In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szerk. Bariska István, Mayer László. Szombathely 2012, 107–114.
 • Die Ungarische Hofkanzlei und der habsburgische Hof (1527–1690). In: De weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. –17. Jahrhundert. Wien 2013  (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 8) 103–124.
 • Papképzés és szemináriumok a koraújkori Magyarországon. In: Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku. Rekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon. Ed. Peter Kónya. Prešov 2013, 242-255.
 • Homonnai Drugeth III. György (1582–1620) familiárisainak jegyzéke 1620-ból. Adalék Tállyai Pál pályájához. In: Archivariorum historicorumque magistra. Történeti tanulmányok Bak Borbála 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia, Lakatos Bálint, Zarnóczki Áron. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2013, 277–292.
 • Mi a hungarika? A magyar vonatkozású levéltári iratok, különös tekintettel a hajdani Monarchiára. In: Levéltári Szemle 63 (2014) 3. sz. 5–14.
 • Franz I. Batthyány und seine Frau Katharina Schwetkovich. Der Aufstieg der Familie Batthyány im 16. Jahrhundert. In: Die Familie Batthyány. Ein österreichisch-ungarisches Magnatengeschlecht vom Ende des Mittelalters bis zur Gegenwart. Tagungsband der 25-27. Schlaininger Gespräche von 25.-29. September 2005, 24-28. September 2006 und 17-20. September 2007. Bd. 1-2. Hg. von Rudolf Krenn. Redaktion: Martin Kren. Eisenstadt 2014, 15-37. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 139)
 • A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai a 16-18. században: hivatalnoki karrierlehetőségek a kora újkori Magyarországon. In: Századok 148 (2014) 1131–1155.
 • Oláh Miklós reformtörekvései az esztergomi egyházmegyében 1553-1568 között. In: Balogh Margit , Varga Szabolcs , Vértesi Lázár (szerk.): Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. 516 p. Budapest; Pécs: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014. pp. 27-44.
 • (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; X. )
 • Arisztokraták és zarándokok: Az Esterházy család tagjai Mariazellben. In: Fülöp Éva Mária , Gyüszi László, Schmidtmayer Csaba (szerk.): Griff karddal és rózsával: Az Esterházy család története. Tata: Tata Város Önkormányzata, 2014. pp. 177-193. (Annales Tataienses; VII. )
 • Egy magyar karrier Bécsben: Esterházy Ferenc kancellár pályaképe. in: Szélesvíz 2 (2015) 1. sz. 4-13.
 • Galla Ferenc: Pálos missziók Magyarországon a 17-18. században. Sajtó alá rendezte Fazekas István. Bp. 2015 (Collectanea Vaticana Hungariae, 11.)
 • A katolikus megújulás és ellenreformáció a 17. században. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István – Kovács Eleonóra. Bp.: Tarsoly Kiadó 2015. (ISBN 978 963 9570 76 4)  78-81.
 • Magyar hivatalnoki karrier a 16. században: Himelreich Tiburtius pályája. In: Episcopus, archiabbas, historicus ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorjai Ádám OSB, Zombori István. Bp. 2016 (METEM Könyvek 85) 55-61.
 • Főpap és hivatalnok. Adalékok Lépes Bálint kalocsai érsek, győri adminisztrátor pályájához. In: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk. Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr 2016 (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai Források Feldolgozások; 25.) 81-107.
 • Batthyány I. Ferenc 1553–1565 közötti bécsi tartózkodásai. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. I–II. Szerk. Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté. Budapest: L’ Harmattan 2016, I. 139–160.
 • Egy könyvjegyzék tanulságai: Heresinczy Péter győri püspök, kancellár és a hagyatékában összeírt könyvek (1590): In: MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. szülestésnapjára. Szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina. Budapest 2016, 195–201.
 • Ungarische Kläger in Wien. Die Tätigkeit der Ungarischen Hofkanzlei auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit (1526–1727). In: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs Jg. 6/ Bd. 2. (2016), 207–217.
 • Katholische Adelige jenseits der Theiß. Ein Beitrag zur ungarischen Adelsgeschichte zwischen 1550 und 1640. In: Adel und Religiom in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie. Hrsg. von Katrin Keller, Petr Mat’a und Martin Scheutz. Böhlau Verlag Wien 2017 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 68), 43–61.
 • Katolikus főpapok a központi hivatalokban a 16. században. In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécs 2017 (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, 17) 271–291.
 • A győri jezsuita templom 17. századi jótevői, a támogatók körének rekonstrukciója. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt. Győr: Szent Mór Bencés Perjelség 2017, 13–59. (Kádár Zsófiával közösen)
 • Győr és a jezsuita rend a 17. században – Szereplők, érdekek, ellenérdekek. In: Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt. Győr: Szent Mór Bencés Perjelség 2017, 63–85.
 • Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium alapítója. In: Magyar Sion Új Folyam 11 (53) (2017) 2. sz. 215–228.
 • Magyarországi udvari karrier Bécsben: Esterházy Ferenc (1715–1785). Uhorská kariéra vo Viedni: pȏsobenie kancelára Uhorskej dvorskej kancelárie Františka Esterházyho (1715–1785). In: Az Esterházyak fraknói ifjabb ága. Mladšia Fraknovská línia Esterházyovcov. Összeállította/Zostavil Strešňák Gábor. Szenc: Szenc város 2017, 42–75.
 • Egy 16. század közepi kancelláriai formuláriumos könyv tanúságai. In: Universitas Historia. Tanulmányok a 70. éves Szögi László tiszteletére. Szerk. Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos. Bp.: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2018, 551–576.
 • Istvánffy Miklós, a Magyar Kancellária titkára (1569–1581). In: „A magyar történet folytatója” Tanulmányok Istvánffy Miklósról. Szerk. Ács Pál, Tóth Gergely. Bp.: MTA Bölcsészettudományi Központ, Történettudományi Intézet, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések) 89–101.
 • A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban. In: Történelmi Szemle 60 (2018) 2. sz. 201–213.
 • A 16. század második felének veszprémi püspökei bécsi levéltári források tükrében. In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém 2018, 65–80.
 • Katolikus főpapok a központi hivatalokban a 17. században. In: A katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Szerk. Varga Szabolcs – Vértesi Lázár. Pécs 2018 (Pécsi Egyháztörténeti Műhely, 3.) 49–65.
 • The Central European Habsburg Monarchy in the Middle of the Sixteenth Century – Elements of Cohesion and Division. Iin: The Battle for Central Europe. The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566). Ed. Pál Fodor. Leiden, Boston: Brill, Reserch Centrre for the Humanities, 2019,  179–192.
 • Die Wirkung der Trienter Reformen auf den niederen Klerus im Köngreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Das Trienter Konzil und seine Rezeption in Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. Hrsg. von Márta Fata, András Forgó, Gabriele Haug-Moritz, Anton Schindling. Münster, Aschendorff Verlag, 2019, 121–143.
 • Die Ungarische Hofkanzlei. In: Michael Hochedlinger, Petr Mat’a, Thomas Winkelbauer (Hrsg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Bd. 1. Hof un Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstlichen Finanzwesen. Teilband 1. Wien, Böhlau Verlag Wien, 2019, 489-503.
 • Die Siebenbürgische Hofkanzlei. In: Michael Hochedlinger, Petr Mat’a, Thomas Winkelbauer (Hrsg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Bd. 1. Hof un Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstlichen Finanzwesen. Teilband 1. Wien, Böhlau Verlag Wien, 2019, 504-508.
 • Veszprémi püspökök a 17. században. In: Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém 2019 (A veszprémi egyházmegye múltjából 33.) 29-46.
 • Die Ungarische Hofkanzlei im. 16. Jahrhundert und ihre Bedeutung für Kulturtransfer. In: Kirche und Kultustransfer. Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit. Münster, Aschendorff Verlag, 2019 (Schriftenreihe zur neueren Geschichte 40, neue Folge 3) 51-67.
 • Adalékok Károlyi Árpád és Szekfű Gyula kapcsolatához. In: Dubniczky Zsolt, Hermann Róbert, Kocsis Annamária, Ligeti Dávid, Orosz László (szerk.): "A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét nagyjá". Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Ráció Kiadó, Budapest, 2020. 172-184.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: A soproni Száz Mária-szobor, a „lépcsős Madonna” a bécsi Pazmaneumban (1673–1865). In: Soproni Szemle 75 (2021) 2. sz. 155–163.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuiták két könyvtára mint Kecskés János, Pázmány Péter és az evangélikus lelkészek könyvgyűjteményeinek őrzőhelye. In: Magyar Könyvszemle 137 (2021) 1. sz. 63–79.
 • Magyar püspökök hagyatéki eljárására vonatkozó iratok a bécsi Finanz- und Hofkammerarchivban (16. század). Pramene K Cirkvenym Dejinám Uhorska V Ranom Novoveku, Eperjes, 2022. 04. 07.
 • Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban. Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.
 • Bildung und Gesellschaft in Mitteleuropa in der frühen Neuzeit. Höhere Bildung in den Jesuitenschulen Mitteleuropas am Beispiel der Universität von Tyrnau, Wien, 2022. 04. 28.

Szerkesztés

 • Császár és király. Történelmi utazás, Ausztria és Magyarország 1526–1918. Osztrák Nemzeti Könyvtár. Prunksaal. 2001. március 9.–május 1. Katalógus. Szerk. Fazekas István és Ujváry Gábor. Budapest, 2001. 203 p.
 • Kaiser und König. Eine historische Reise. Österreich und Ungarn 1526–1918. Österreichische Nationalbibliothek Prunksaal 9.März – 1. Mai 2001. Katalog. Redaktion und Objektbeschreibungen: István Fazekas, Gábor Ujváry. Budapest, 2001. 203 p. (német változat)
 • Mariazell és a magyar nemesség a barokk korban. In: Mariazell és Magyarország. 650 év vallási kapcsolatai.  Szerk. Walter Brunner, Helmut Eberhart, Fazekas István, Gálffy Zsuzsanna, Elke Hammer-Luza, Hegedűs András. Esztergom-Graz 2003. (Strigonium Antiquum, 6)
 • Mariazell und der ungarische Adel zur Zeit des Barock. In: Mariazell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit. Hrsg. v. Walter Brunner, Helmut Eberhart, István Fazekas, Zsuzsanna Gálffy, Elke Hammer-Luza, András Hegedűs. Esztergom-Graz 2003. (Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs, 30)
 • Geteilt – Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit. (16–18. Jahrhundert). Hrsg. Krisztián Csaplár-Degovits – István Fazekas Berlin 2011
 • Segédletek az Osztrák Állami Levéltár [Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv] magyar vonatkozású irataihoz. A kiadványt szerkesztették: Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla. PC CD-Rom. Budapest 2010
 • Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Hrsg. István Fazekas, Stefan Malfér, Péter Tusor. Wien 2011 (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 3)
 • Die Zips. Eine kulturgeschichtliche Regionim 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761–1823). Hrsg. von István Fazekas, Karl W. Schwarz und Csaba Szabó. Wien 2012. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 5)
 • Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof – Konfessionalisierung – Siebenbürgen. Hrsg. von István Fazekas, Martin Scheutz, Csaba Szabó und Thomas Winkelbauer unter Mitarbeit von Sarah Pichlkastner. Wien 2013 (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 7)
 • Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert. Hg. von Anna Fundarkova und István Fazekas. Wien 2013  (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 8)
 • Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században. Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez. Szerk. Fazekas István, Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt. Győr: Szent Mór Bencés Perjelség 2017.

Recenzió

 • Gerhard Rill: Fürst und Hof in Österreich: von den habsburgischen Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohács (1521/1522 bis 1526). Wien, Köln, Weimar, Böhlau Verlag 1993. In: Levéltári Szemle 44 (1994) 4. sz. 88–89.
 • Joachim Balhcke, Arno Strohmeyer (Hg.): Die Konstruktion der Vergangenheit: Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. Berlin, Ducker und Humblot 2002. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 14 (2002) 1-4.sz. 345–349.
 • Winkelbauer, Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Bd. 1-2. Wien, Ueberreuter 2003. In: Századok 139 (2005) 5. sz. 1313–1316.

Konferenciák

Külföldi előadás

 • Franz I. Batthyány und seine Frau Katharina Schwetkovich. Der Aufstieg der Familie Batthyány im 16. Jahrhundert – Die Familie Batthyány im 16. und 17. Jahrhundert, 25. Schaininger Gespräche, Schlaining, Burgenländisches Landesarchiv/ Burgenländisches Landesmuseum/ Stadtgemeinde Schlaining, 2005. szept. 26.-29.
 • Das Pazmaneum, ein ungarischer Priesterseminar in Wien und seine Studenten 1623-1918 – Peregrinato Academica in den Ländern der Stephanskrone  Collegium Hungaricum, Bécs 2006. ápr. 25.
 • Schulstiftungen und Studienfinanzierung im dreigeteilten Königreich Ungarn während des 16. und 17. Jahrhunderts – Schulstiftungen- und Studienfinanzierung in der Habsburgischen Ländern Historische Kommission für die böhmische Länder e.V., Institut für österreichische Geschichtsforschung Bécs, 2007 szept. 19-21.
 • Die Länder der Stephanskrone 1526-1848. Verfassungs,- Verwaltungs,- und Behördengeschichte der Frühen Neuzeit Österreichisches Staatsarchiv, Institut für österreichische Geschichtsforschung Bécs, 2008. szeptember 10-12.
 • Paul Esterházy und seine Bemühungen um den Familienruhm – Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert 28. Schaininger Gespräche, Schlaining, Burgenländisches Landesarchiv/ Burgenländisches Landesmuseum/ Stadtgemeinde Schlaining, Schlaning 2008. szept. 28.-okt. 2.
 • Franz Esterházy und die Ungarische Hofkanzlei – Die Familie Esterházy im 18. und 19. Jahrhundert 31. Schaininger Gespräche, Schlaining, Burgenländisches Landesarchiv/ Burgenländisches Landesmuseum/ Stadtgemeinde Schlaining, 2011. szep.t 25-29.
 • Im Dienst Ungarns und Österrichs. Die ungarischen Archivdelegierten und die grenzüberschreitende Archivproblematik – Grenzüberschreitungen – Miteinander die gemeinsame Vergangenheit für die Zukunft bewahren 36. Österrechischer Archivtag, Eisenstadt 2011. okt. 13-14.
 • Papképzés és szemináriumok a kora újkori Magyaroszágon– Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku Prešovská universita v Prešove, Eperjes 2013. jún. 20-21.
 • Oláh Miklós helytartói működése 1562-1568 – „Miesto a úloha palatínskeho a miestodržiteľského úradu v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku Historicky ustav SAV, Pozsony 2015. jún. 10.
 • Magyarországi főúri karrier Bécsben: Esterházy Ferenc (1715-1785) kancellár pályája– Medzinárodná konferencia pod názvom Šintavsko–čeklíska vetva Esterházyovcov a jej význam pre región sa konala 22. septembra Mestské Múzeum v Senc, Szenc 2015. szept. 22.
 • Ungarische Kläger in Wien. Die Beteiligung der Ungarischen Hofkanzlei an der Gerichtsbarkeit im 16-18. Jahrhundert – Gerichtsvielfalt in Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Rechtsgeschichte Österreichs, Bécs, 2015. dec. 11-12.
 • Isoliert oder integriert? Netzwerke der ungarischen Adeligen in der Habsburger Monarchie in der Frühen Neuzeit – Adel und Adelsnetzwerke zwischen Franken und Ostmitteleuropa in der Frühen Neuzeit. Bad Kissingen, 2019. nov. 21-24., Haus des Deutschen Ostens, Lehrstuhl für Bayerische und Fränkische Landesgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
 • Katholische Erneuerun im westungarischen Raum im 17. Jahrhundert. Wien, 2019. december 2. Universitát Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, 240. Institutsseminar.
 • Jezsuita gimnáziumok diáksága a győri, nagyszombati, pozsonyi gimnáziumok példáján a kora újkorban. Eperjes, 2019. dec. 5-6. Cirkev a náboženstvo v uhorsku v ranom novoveku, Egyház és vallás a koraújkori Magyarországon, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Hazai előadás

 • A Pázmáneum járulékos funkciói a XVII-XVIII. században. In: Mater et Magistra egyháztörténeti konferencia. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, Esztergom, 2000. május 25.
 • Budai királyi palotára vonatkozó források a bécsi Főudvarmesteri Hivatal (Obersthofmeisteramt) levéltárában. In: A budai királyi vár és várnegyed Budapesti Történeti Múzeum, Budapest 2000. május 31.
 • Szent István Intelmeinek korai magyar parafázisa. In: Szent István alakja a régi magyar és az európai irodalomban, művészetben és történetírásban. MTA Reneszánsz – Barokk Ülésszak, Tihany, 2000. szeptember 27–30.
 • Magyar levéltárosok Bécsben 1841–1918. In: Magyar levéltárosok a XIX. században és a XX. század első felében, Budapest Főváros Levéltára Budapest 2001. november 15.
 • Máriacell és a magyar nemesség a barokk korban Magna mater Austriae et Magna Domina Hungarorum, PrímásiLevéltár/Steiermärkisches Landesarchiv, Esztergom/Mariazell 2002. május 31.
 • I. Ferdinánd magyarországi uralmának kezdetei Magyarországon 1526–1529. – Lázár deák emlékkonferencia, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 2003. márc. 21.
 • Oláh Miklós esztergomi érsek reformtörekvései az esztergomi egyházmegyében 1553 és 1568 között – I.Ferdinánd konferencia Balassi Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Budapest 2003. okt. 17–18.
 • Bocskai Istvánra és korára vonatkozó források a bécsi levéltárakban – XIX. Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napok, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 2014. okt. 14.
 • Bocskai István bécsi évei– Bocskai István által vezetett Habsburg-ellenes rendi felkelés kitörésének 500. évfordulója, Károli Gáspár Egyetem, Budapest, 2004. dec. 6.
 •  „Magyar egyháztörténetre vonatkozó források a bécsi levéltárakban – A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézete, Pécs, 2005. szept. 26.
 • Egy Habsburg-hű főpap pályája, Szalaházy Tamás kancellár. – Mária királyné, egy európai személyiség az újkor hajnalán, Budapesti Történeti Múzeum 2005. okt. 13–15.
 • Marczali Henrik és Bécs – 150 éve született Marcali Henrik, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali 2006. ápr. 3-4.
 • Károlyi Árpád és Szekfű Gyula. – Az élet tanítómestere? Történetírás, oktatás és kutatás a 19.-21. századi Magyarországon Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 2007. nov. 14.
 • Oláh Miklós udvara – Reneszánsz a 16. századi Kelet-Közép-Európában MTA Történettudományi intézete Budapest, 2009. jan. 13.
 • Szenttamási Máté csornai prépost, erdélyi választott püspök pályája. – XII. Győri Levéltári Nap Győr 2009. okt. 22.
 • A bencés rend oktatói működésének kezdetei Győrben és Pozsonyban a XIX. század első felében – Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, Magyar Bencés Kongregáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola , Budapest/Piliscsaba 2010. okt. 19.-20.
 • Oláh Miklós mint a jezsuiták letelepítője – Emlékülés a jezsuiták nagyszombati letelepedésének 450. évfordulójára, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest 2011. okt. 7.
 • Die Ungarische Hofkanzlei im 16. Jahrhundert und ihre Bedeutung für Kulturtransfer – Kirche als Kulturträger. Die Rolle der Kirchen im Kulturtransfer des mittleren und östlichen Europa. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2012. máj. 10-11.
 • A Magyar Udvari Kancellária és hivatalnokai a 16-18. században. – Hivatalnoki és tisztviselői kar a kora újkori Magyarországon és Erdélyben MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest  2012. dec. 14.
 • Mi a hungarika? – Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 2013, Magyar Levéltárosok Egyesülete, Esztergom 2013. jún. 17.-19.
 • Die Wirkung der Trienter Reformen auf den niederen Klerus im Königreich Ungarn (bis Ende des 17. Jahrhunderts – 450 Jahre Concilium. Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 2013. okt. 7–9.
 • Egy Bethlen-kori főpap, Lépes Bálint  győri püspök, királyi kancellár. – Bethlen Gábor és Sopron MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltára. Sopron 2013. okt. 10.
 • Egyháztörténeti vonatkozású források a bécsi központi levéltárakban. Eredmények, lehetőségek. – Egyháztörténészek II. Országos Találkozója, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 2015. június 3-4.
 • Istvánffy Miklós, a Magyar Kancellária titkára. – A magyar történet 17. századi folytatója.” Emlékkonferencia Istvánffy Miklós halálának 400. évfordulójára (MTA BTK Történettudományi Intézet) Budapest,  2015. dec. 1.
 • Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyarországon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17/18. században (Kádár Zsófiával, Kökényesi Zsolttal közösen). – Adatbázisok a kora újkori és újkori társadalomtörténeti kutatásokban NKFIH K 116116 Katolikus iskoláztatás kutatócsoport Budapest 2016. március 10.
 • Főpap és hivatalnok: adalékok Lépes Bálint kalocsai érsek, győri adminisztrátor pályájához – Bedy Vince Emlékkonferencia Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr 2016. márc. 31.
 • The Habsburg Monarchy in Central Europe/Die Habsburger Monarchie im Mitteleuropa – 1566 Commemorative conference oh the siege of Szigetvár and Süleyman the Magnificent’s and Miklós Ztrínyi’s death MTA Bölcsészettudományi Központ Szigetvár 2016. szept. 6-9.
 • Katolikus főpapok a központi hivatalokban a 16. században. – Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 2016. szept. 15-16.
 • Győr és a jezsuita rend a 17. században. Szereplők, érdekek, ellenérdekek. – Jezsuita jelenlét Győrben Szent Mór Bencés Perjelség, NKFIH K 116116 Katolikus iskoláztatás projekt Győr 2016. október 14.
 • Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium alapítója. – Papi identitás – papnevelés egykor és ma konferencia Esztergomi Hittudományi Főiskola Esztergom 2017. ápr. 27.
 • A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban. – Oktatás, felekezetek és városi társadalom. Jezsuiták a kora újkori Pozsony egyházi intézményrendszerében Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára, NKFIH K 116116 Katolikus iskoláztatás projekt, Budapest 2017. május 9.
 • Győrről mint egyházigazgatási és oktatási központról (16–18. század) – Városmonográfia nap Győrben Győr Megyei Jogú Város Levéltára Győr  2017. május 15.
 • A 16. század második felének veszprémi püspökei bécsi levéltári források tükrében. – A változás évszázada. A hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén Veszprémi Főegyházmegye, Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, Veszprém 2017. aug. 30-31.
 • Egyetemi továbbtanulás, egyházi és világi pályaívek a nagyszombati, pozsonyi és győri gimnáziumok 1656 és 1660 között végzett rétorainak példáján (Ternovácz Bálinttal közösen). – Parvistáktól a doktorokig. Módszertani tudományos műhelykonferencia gimnázium- és egyetemtörténeti adatbázisokról Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára, MMTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, NKFIH K 116116 Katolikus iskoláztatás kutatócsoport, Budapest 2018. máj. 23.
 • A bécsi Pazmaneum és a magyarországi papképzés a 17-18. században. – Egyháztörténészek II. Országos Találkozója, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 2018. máj. 24-25.
 • A veszprémi egyházmegye püspökei 1608–1710 között. – Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században Veszprémi Főegyházmegye, Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága, Veszprém 2018. szept. 6.
 • Vizekanzler, Kanzler, Erzkanzler: Nikolaus Oláh als Leiter der Ungarischen Hofkanzlei (1543–1568) – Internacional conference on the 450th anniversary of Nicolaus Olahus death MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, MTA Könyvtár és Információs Központ Budapest 2018. jan. 15.
 • Állami hivatalnok – magánhivatalnok. A Magyar Kancellária tisztviselői a 16-17. században. – Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és Magyar Királyságban III. MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019. október 18.
 • Naprághy Demeter győri püspöksége. – «Fáradozással és béketűréssel» Emléknap Naprághy Demeter győri püspök halálának 400. évfordulójára. Konferencia és kiállítás. Győri Egyházmegyei Levéltár, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Egyháztörténeti Kutatócsoport, győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. 2019.május 16.
 • A Habsburg-oszmán diplomáciai kapcsolatok forrásai 1553-1568. – Szulejmán szultán zarándokvárosának kutatása 2012-2019. Budapest, 2019. december 4.
 • Katolikus egyházi intézmények Nagyszombatban. Jezsuita oktatás Közép-Európában a nagyzsombati  egyetem és gimnázium példáján. Budapest, 2021. április 22.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia–Pilikta László: Győr jezsuita diáksága a kora újkorban. Projektismertető és könyvbemutató. In: Győr, VII. Fraknói Nyári Akadémia, 2021. augusztus. 6–8.
 • Fazekas István–Kádár Zsófia: Jezsuita gimnáziumi adatbázisok. In: Adatbázis építés – Adatbázis használat – Adatbázis fenntartása történeti tudományokban (Műhelytanácskozás az Összehasonlító Történetiszociológia Tanszék ElitData Kutatócsoportja, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport és a Társadalmi Változások Története Központ rendezésében, ELTE 2021. november 19.

Folyóirat- és kiadványszerkesztés

 • 2009– Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, szerkesztőbizottsági tag
 • 2004– Collectanea Vaticana Hungariae, szerkesztőbizottsági tag
 • 2003– Lmybus Magyarságtudományi Forrásközlemények szerkesztőbizottsági tag

Tudománynépszerűsítés, egyéb tudományos tevékenység

 • 2021. október 19-én az ELTB BTK Disciplinák párbeszéde sorozatban „Stréberek, iskolakerülők és tanáraik” címmel Fazekas István beszélgetett Ács Pállal és Varga Zsuzsannával a jezsuita középiskolákhoz kapcsolódó kutatásokról.
 • 2021. november 11-én este Borhy László az ELTE rektora, Miseta Attila, a PTE rektora , Lengvári István levéltárigazgató és Fedeles Tamás PTE rektorhelyettes társaságában FazekasIstván beszélgetett a PTE Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program keretében a magyar felsőoktatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Pécs, 2021. november 11.

Kutatási témák

 • Katolikus megújulás és ellenreformáció Magyarországon, súlypontok: jezsuita rend története, jezsuita iskoláztatás története, a bécsi Pazmaneum története, Oláh Miklós és a katolikus megújulás története a 16. században, a győri egyházmegye története 16. és 17. században.
 • Kora újkori igazgatástörténet, súlypont: a Magyar Udvari Kancellária története 1526–1690

Egyesületi, tudományos, társadalmi szervezeti tagság

 • 2018– Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja

Témavezetések

 • Szakdolgozatok: kb 20 szakdolgozat témavezetője volt eddig
 • Doktori disszertációk: öt doktorandusz tanulmányait irányítja
 • opponált doktori disszertációk száma: 19 darab